ARTYKUŁ

Justyna Brodowicz, Anita Rutkowska, Andrzej Moniczewski

Zastosowania nanocząstek w leczeniu choroby Alzheimera
2015-11-18

Nanotechnologia w ciągu ostatniej dekady przeżywa szybki rozwój. Praktyczne zastosowania znalazła w wielu gałęziach przemysłu i nauki, takich jak: elektronika, kataliza, badania biomedyczne. Dzięki małym rozmiarom (rzędu nanometrów) oraz możliwości funkcjonalizacji powierzchni nanocząstki mogą być stosowane w leczeniu wielu chorób, jak np. nowotworowych, neurodegeneracyjnych, oraz jako środki kontrastowe w obrazowaniu diagnostycznym. Wykorzystuje się zdolność nanocząstek do przenikania przez barierę krew-mózg i kontrolowanego uwalniania środków leczniczych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zastosowania nanocząstek w diagnostyce i wielokierunkowym leczeniu choroby Alzheimera, dzięki możliwości przenikania bariery krew-mózg i zmniejszaniu poziomu amyloidu β.

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanocząstki, choroba Alzheimera, amyloid β, bariera krew-mózg

Application of nanoparticles in the treatment of Alzheimer’s disease

Nanotechnology in the last decade has experienced rapid growth. Practical applications found in many industries and science, such as electronics, catalysis, biomedical research. Due to the small dimension (of the order of nanometers) and the possibility of functionalization of the surface of the nanoparticles may be used in the treatment of many diseases like Neoplastic, neurodegenerative disorders and as contrast agents for diagnostic imaging. Exploits the ability of nanoparticles to penetrate the blood-brain barrier and controlled release of therapeutic agents. The aim of this paper is to present the application of nanoparticles in the diagnosis and multidirectional treatment of Alzheimer’s, with the ability to penetrate the blood-brain barrier and reduce levels of amyloid β.

Keywords: nanotechnology, nanoparticles, Alzheimer’s disease, amyloid β, blood- brain barrier

© Farm Pol, 2015, 71(7): 449-456