ARTYKUŁ

Agnieszka Jachowicz

Charakter prawny umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
2015-11-18

Jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez apteki, stanowiących jednocześnie kluczowy aspekt ich funkcjonowania, jest realizacja tzw. recept refundowanych. W tym celu apteki zawierają z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Reguluje ona m.in. świadczenia stron związane z wydawaniem wskazanych produktów w celu realizacji świadczeń gwarantowanych, w zakresie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, dostępnych w aptece na receptę, a także zobowiązania podmiotu prowadzącego aptekę do stosowania limitów, cen oraz odpłatności i dopłat świadczeniobiorcy w wysokości określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia. Umowa refundacyjna stanowi przykład umowy cywilnej zawieranej pomiędzy podmiotem administracji publicznej a podmiotem zewnętrznym w celu realizacji określonych świadczeń o charakterze publicznym. Ze względu na wprowadzenie przez ustawodawcę licznych elementów charakterystycznych dla prawa administracyjnego pojawia się jednak pytanie, czy nie mamy do czynienia z nowym typem umowy, którą można by określić mianem umowy administracyjnej czy umowy publicznej..

Słowa kluczowe: apteki, refundacja leków, umowa refundacyjna, prawo praktyki, prawo praktyki farmaceutycznej, ekspertyza

Legal character of the dispensing a reimbursed medicine, foodstuff for particular nutritional uses or medical device on prescription contract

The possibility to dispense a reimbursed medicine, foodstuff for particular nutritional uses or medical device on prescription is one the most important pharmacy’s duty. To provide this possibility, entities running pharmacies are obliged to execute a contract, hereinafter referred to as the prescription filling contract. The prescription filling contract is an example of a civil contract. However, the use of many elements and institutions characteristic for public law may raise doubts, if the prescription filling contract is not an example of a new type of an agreement – the administrative contract or public contract.

Keywords: pharmacies, pharmacists, prescription filling contract, pharmacy, expert testimony.

© Farm Pol, 2015, 71(8): 477-482