ARTYKUŁ

Małgorzata Dołowy, Alina Pyka-Pająk, Jakub Cholewa, Denis Swolana, Mateusz Chyłka

Wyznaczenie lipofilowości propionianu klobetazolu oraz klobetazolu przy użyciu TLC oraz metod obliczeniowych
2015-11-19

Celem powyższych badań było wyznaczenie lipofilowości dwóch mających znaczenie farmaceutyczne glikokortykosteroidów, mianowicie propionianu klobetazolu i klobetazolu. Chromatografię cienkowarstwową w odwróconym układzie faz (RP-TLC, RP-HPTLC) oraz różne warunki chromatograficzne zastosowano do określenia eksperymentalnej wartości parametru lipofilowości (RMW) obu związków. Wyniki parametru lipofilowości otrzymane w różnych warunkach chromatograficznych (przy użyciu różnych faza stacjonarnych i ruchomych) zostały porównane z teoretyczną wartością parametru lipofilowości – logP, który uzyskano stosując różne algorytmy obliczeniowe takie jak: AlogPs, AClogP, milogP, AlogP, MlogP, xlogP3, xlogP2 oraz z wartością średnią współczynnika podziału (logPśred). Badania przeprowadzone w niniejszej pracy pozwoliły oszacować rzeczywistą wartość parametru lipofilowości dla dwóch badanych glikokortykosteroidów: propionianu klobetazolu i klobetazolu.

Słowa kluczowe: klobetazol, propionian klobetazolu, TLC, lipofilowość

Determination the lipophilicity of clobetasol propionate and clobetasol using TLC and calculating methods

This study was carried out in order to determine the lipophilic property of two pharmaceutical important glucocorticosteroids, namely clobetasol propionate and also clobetasol. Thin-layer chromatography in reversed-phase system (RP-TLC, RP-HPTLC) and different chromatographic conditions were used to find experimental value of lipophilicity parameter (RMW) of both compounds. The results obtained under various chromatographic conditions (using different stationary and also mobile phases) were compared with theoretical lipophilicity parameter - logP which has been predicted by means of respective calculating algorithms, such as AlogPs, AClogP, milogP, AlogP, MlogP, xlogP3, xlogP2 and with average value of partition coefficient (logPaverage). The investigations performed in this work allowed to obtain reliable value of lipophilicity parameter for both examined glucocorticosteroids: clobetasol propionate and clobetasol.

Keywords: clobetasol, clobetasol propionate, TLC, lipophilicity

© Farm Pol, 2015, 71(10): 603-608