ARTYKUŁ

Dorota Kołodziej

Oksykodon i morfina – bezpośrednie porównanie
2015-12-10

Zużycie opioidów sukcesywnie wzrasta od 15 lat. Morfina jako złoty standard przeciwbólowy jest coraz częściej wypierana przez nowsze analgetyki opioidowe, między innymi oksykodon. W bólu nowotworowym i przewlekłym nienowotworowym skuteczność i tolerancja obu leków jest porównywalna i brak jest bezpośrednich zaleceń promujących jeden z powyższych leków. W bólu trzewnym preferowany jest oksykodon. Właściwości faramkokinetyczne i farmakodynamiczne obu leków różnią się, a różnice te mają znaczenie w stosowaniu ich w szczególnych populacjach chorych (chorzy z niewydolnością nerek, chorzy otyli). Przybywa badań na temat skuteczności i tolerancji oksykodonu. W przypadku niezadowalającego wyniku leczenia bólu zalecana jest rotacja opioidu.

Słowa kluczowe: oksykodon, morfina, ból.

Oxycodone and morphine – direct comparison

Opioids consumption has been systematically growing for 15 years. Morphine, as gold analgesic standard is increasingly displaced by newer opioid analgetics, including oxydocode. In cancer and chronic non-cancer pain effectiveness and tolerance of both drugs are similar and there are no direct recommendation putting one drug over another. In visceral pain oxydone is preferred. Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties vary and discrepancies decide on pain treatment in particular patients populations (patients with kidney failure, obese patients). There is growing number of researches about effectiveness and tolerance of oxycodone. In case of unsatisfying result of pain treatment opioid rotation is advised.

Keywords: oxycodone, morphine, pain.

© Farm Pol, 2015, 71(5): 259-264