ARTYKUŁ

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula

Mechanizm działania inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
2015-12-10

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) zostały wprowadzone do terapii w latach 80. ubiegłego wielu, co zrewolucjonizowało praktykę psychiatryczną i wzmogło zainteresowanie nad rolą serotoniny (5-HT) i noradrenaliny (NA) w neurologicznych zaburzeniach psychicznych. Z danych literaturowych wynika, że leki z tej grupy stosowane klinicznie oddziałują selektywnie na system serotoninergiczny i noradrenergiczny oraz wykazują znaczące działania terapeutyczne. W rzeczywistości poszczególne związki z tej grupy różnią się wyraźnie w selektywnym działaniu wobec wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, a niektóre z nich mają znaczące działania na inne układy neuroprzekaźników związanych z aminami biogennymi. Nie ma jednak wątpliwości, że leki z grupy SNRI znacznie poprawiają funkcje neuroprzekaźników 5-HT i NA. Leki SNRI są daleko bardziej selektywne wobec 5-HT i NA niż klasa wcześniej dostępnych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD). Posiadają one szerokie spektrum działania i są stosowane między innymi w napadach paniki, zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, zespole stresu pourazowego. U pacjentów z depresją często występują bolesne objawy somatyczne, które mogą być jedynymi objawami zgłaszanymi lekarzowi. SNRI są stosowane z powodzeniem w leczeniu psychicznych i fizycznych objawów depresji, jak i przewlekłego bólu u pacjentów niecierpiących na depresję. Chociaż dokładne mechanizmy leków przeciwdepresyjnych w łagodzeniu objawów depresji i bólu nie są obecnie do końca wyjaśnione, to liczne dane wskazują, że serotonina i noradrenalina są zaangażowane w tych procesach. Leki przeciwdepresyjne SNRI, które działają zarówno poprzez modyfikację neuroprzekaźnictwa serotoninergicznego i noradrenergicznego mogą mieć przewagę nad lekami przeciwdepresyjnymi SSRI, które zasadniczo wpływają tylko na jeden z tych neuroprzekaźnikowych systemów. Wydaje się, że związki z tej grupy mogą zrewolucjonizować współczesną psychiatrę, gdyż wykazują szerokie spektrum działania wobec wszystkich zaburzeń, w których następuje zachwianie równowagi i powstanie zaburzeń w przekaźnictwie serotoninergicznym i noradrenergicznym. W tym kontekście opisujemy aktualny stan wiedzy na temat zrozumienia mechanizmów działania tych ważnych leków.

Słowa kluczowe: brak

Mechanism action of serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs)

The introduction of the selective serotonin and norepinephrin reuptake inhibitors (SNRI) into medical treatment in the 1980s revolutionized psychiatric practice and fueled the interest in the role of serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) and norepinephrin (noradrenaline) in the underlying neurobiology of the psychiatric disorders. In reviewing the literature, one is struck by a curious and interesting dichotomy between the fairly selective effect that these drugs have on the serotonergic and noradrenergic systems and the remarkably ‘non-selective’ manner in which they are used clinically. In actuality, these compounds vary considerably regarding their rrelative ‘selectivity’ for 5-HT and NA reuptake, and some SNRI have significant action on other biogenic amine neurotransmitter systems. However, there is no doubt that the SNRI are a marked and significant improvement on our previous attempts to selectively increase 5-HT and NA neurotransmitters function with precursors such as tryptophan. Certainly, the SNRI are far more selective, as a class, than the previously available tricyclic antidepressants (TCAs).The SNRI remarkably broad spectrum of utility, crossing (and blurring) diagnostic boundaries of depressive disorders, panic disorder, obsessive-compulsive disorder, post-traumatic stress disorder, other conditions, raises important and potentially controversial questions regarding the utility. Patients with depression frequently experience painful somatic symptoms, which may be the only symptoms reported to the physician. In addition, patients with chronic painful medical illnesses frequently suffer comorbid depression. SNRI have been used successfully to treat psychological and physical symptoms of depression as well as chronic pain in nondepressed patients. Although the precise mechanisms by which antidepressants relieve symptoms of depression and pain are not clearly understood at this time, evidence suggests that serotonin and norepinephrine are involved in both. Antidepressants that act via modifying both serotonergic and noradrenergic neurotransmission may have an advantage compared with antidepressants that primarily affect only one of these neurotransmitter systems, particularly in patients with both depression and painful physical symptoms. A new diagnostic scheme may evolve from clinical experience and further neurobiological research, in which we might diagnose serotonin (5-HT) and norepinephrin deficit disorder, rather than the clinically descriptive, criterion-driven diagnostic schemes in vogue today. Thus, from both clinical and theoretical perspectives, the SNRI have, and will continue to, revolutionize psychiatry. Within this context and framework of reference, we will outline the current state of understanding of the mechanism of action of these important and unique medications.

Keywords: antidepressants, serotonin and noradrenaline in depression, serotonin-norepinephrin reuptake inhibitors (SNRI), mechanism of action SNRI, neuronal plasticity

© Farm Pol, 2015, 71(5): 274-288