ARTYKUŁ

Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz, Krzysztof Woyna-Orlewicz

Nowoczesne rozwiązania w technologii sporządzania tabletek
2015-12-10

Tabletki są najbardziej popularną postacią leku. Technologia ich wytwarzania jest stosunkowo prosta i dobrze poznana, niemniej różnorodność substancji leczniczych, jak i potrzeba realizowania procesów o dużej wydajności mogą stwarzać problemy. Niekorzystne zjawiska występujące w trakcie wytwarzania tabletek to m.in.: niewystarczające płynięcie proszku będące przyczyną niejednolitego napełniania matryc, przyklejanie masy tabletkowej do stempli i matrycy, oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy cząsteczkami proszku. Przedstawiono prace badawcze z zakresu tabletkowania dotyczące: i) wykorzystania siły ssącej dolnego stempla do równomiernego napełnienia matrycy, ii) nanoszenia substancji poślizgowej bezpośrednio na matrycę i stemple, iii) galwanicznych modyfikacji powierzchni stempli, iv) użycia neutralizatora ładunków elektrostatycznych. Zaprezentowane modyfikacje służą optymalizacji przebiegu procesu i tym samym poprawie jakości leków.

Słowa kluczowe: tabletkowanie, płynięcie proszku, substancje smarujące, elektryczność statyczna

New techniques to improving tableting technology

Tablets are the most popular dosage forms. Tableting process is relatively simple and well known, however high speed compression of various drug substances may cause problems. The adverse phenomena observed are e.g. poor flowability resulting in inhomogeneous dies filling, punches and dies sticking, electrostatic interactions among particles. This paper summarizes some recently published research works related to tableting issues, i.e.: i) use of lower punch suction power for dies filling improvement, ii) external lubrication methods, iii) modifications of punches surface, iv) application of static eliminator. These innovative solutions are expected to improve processability of compressed powders and therefore promote drug product quality.

Keywords: tableting, powder flowability, lubricants, static electricity.

© Farm Pol, 2015, 71(5): 295-301