ARTYKUŁ

Anna Rybeczka-Gacek, Bożena Muszyńska, Jerzy Piwkowski

Naturalne – uzdrowiskowe metody leczenia chorób wątroby
2015-12-10

Tradycja leczenia uzdrowiskowego sięga starożytności. Najstarsze termy (łaźnie publiczne zapatrywane w wodę źródlaną) z II w. p.n.e., odkryto i odkopane w Pompejach. Budownictwo łaźni na terenie Rzymu i całego imperium rozpowszechniło się w I w. p.n.e. W tym okresie przeobraziły się w ogromne dostępne publicznie kompleksy. W starożytnej Grecji zakon eskulapów zakładał „świątynie zdrowia” czyli współczesne sanatoria, gdzie stosowano wodę źródlaną, specjalne pożywienie oraz zabiegi: masaże i kąpiele. Hipokrates zalecał wykorzystywanie świeżego powietrza i naturalnych źródeł, zwracając uwagę na jakość wody w celu zapobiegania chorobom i oraz ich leczenia. Pierwsze Europejskie – łaźnie parowe, wykorzystujące zabiegi hartujące zimną wodą powstały w Niemczech w1200 roku. Historia polskich uzdrowisk sięga XII i XIII wieku, ponieważ najstarsze informacje o Cieplicach Zdroju pochodzą z 1132 roku, o Lądku Zdroju z 1242 roku, a o Iwoniczu z 1520 roku. Wody źródlane stosowane są do wykonania naturalnych kąpieli kwasowęglowych oraz w kuracji wodami leczniczymi. Obecne wskazania do stosowania wód mineralnych oparte są o badania naukowe, chemiczne, kliniczne, a także badania prowadzone na zwierzętach doświadczalnych. Wody lecznicze zastosowane w kuracji pitnej silnie oddziaływają na układ pokarmowy, pobudzają czynności trawienne, regulują zaburzenia łaknienia i perystaltyki jelit. Kolejnym zabiegiem, istotnym w terapii chorób wątroby, są oparte na surowcach naturalnych okładów z pasty borowinowej. Klimatoterapia ma ważny udział w kompleksowym nieswoistym leczeniu uzdrowiskowym przez oddziaływanie zespołu bodźców klimatycznych. Odpowiednie żywienie, psychoterapia, terenoterapia, oraz edukacja prozdrowotna to też istotne metody lecznicze stosowane w terapii uzdrowiskowej.

Słowa kluczowe: balneologia, klimatoterapia, kapiele kwasowęglowe, uzdrowisko, torf

Natural - spa treatments for liver diseases

The tradition goes back to ancient spa treatment. The oldest baths (public baths slant spring water) was excavated in the second century BC Pompeii. Construction of the term spread in the first century BC in Rome and throughout the empire. During this period, transformed into a huge complexes. In ancient Greece assumed “temples of health” similar to modern sanatoria where spring water was used, special food and treatments: massages and baths. Hippocrates recommended the use of fresh air and natural sources, paying attention to the quality of water in order to prevent diseases and their treatment. The first European steam baths, using cold water tempering treatments developed in Germany in 1200. Polish history dates back spas twelfth and thirteenth centuries, as the oldest information about Cieplice Zdrój came from 1132 year, about Lądek Zdrój from 1242, but about Iwonicz from 1520. Healing spring waters are used to perform natural bicarbonate baths and drinking cures. Current indications for use of mineral waters are based on scientific research, chemical, clinical, and research conducted in experimental animals. Medicinal waters used in the treatment have a strong impact on the digestive system stimulate digestive activity, eating disorders and regulate peristalsis. Another procedure, important in the treatment of liver diseases is based on natural raw materials from the paste mud packs. Climatotherapy is an important part of a comprehensive spa treatment for non-specific interaction of climatic stimuli team. Adequate nutrition, psychotherapy, physical exercises and health education is another important treatment methods used in the prophylactic and therapy of liver diseases.

Keywords: balneology, climatotherapy, natural bicarbonate water, spa, sphagnum

© Farm Pol, 2015, 71(4): 219-226