ARTYKUŁ

Anna Tyńska, Piotr Milejski

Nowoczesne terapie przeciwnowotworowe
2016-02-08

Konwencjonalna chemioterapia charakteryzuje się niewielką selektywnością oraz dużą toksycznością, a pojawiające się powikłania zwiększają zachorowalność i umieralność wynikające z leczenia. Postępy w wielu dziedzinach naukowych pozwoliły na poznanie mechanizmów związanych z procesem nowotworzenia oraz na udoskonalenie metod wykrywania i leczenia. Równolegle stosowana jest terapia genowa, która prowadzi do spowolnionego wzrostu i apoptozy komórek nowotworowych, immunoterapia nowotworów, skierowana na zwiększenie lub modyfikację mechanizmów obronnych przeciw rozwijającemu się nowotworowi, terapia celowana, związana z hamowaniem szlaków biochemicznych poprzez specyficzne cząsteczki odgrywające istotną rolę w rozwoju i progresji nowotworu, czy też leczenie skojarzone łączące wymienione metody. Stale dąży się do indywidualizacji terapii oraz jej personalizacji. Medycyna spersonalizowana pozwala na poprawę skuteczności, efektywności, bezpieczeństwa, obniżenie kosztów terapii oraz profilaktykę. Dążenie do personalizacji choroby i terapii oraz obligatoryjna zależność między diagnostyką określonych biomarkerów a włączeniem konkretnej terapii doprowadziło do powstania teranostyków. Natomiast rozwój w dziedzinie nanotechnologii pozwolił na opracowanie specyficznych nanoplatform lekowych.

Słowa kluczowe: terapia spersonalizowana, terapia genowa, przeciwciała monoklonalne, szczepionki przeciwnowotworowe, teranostatyki

Modern anticancer therapies

Conventional chemotherapy is characterized by high toxicity and low selectivity, and appearing complications increase morbidity and mortality caused by the treatment. Progress in many fields of science made it possible to be familiar with the mechanisms involved in carcinogenesis process and to improve methods of detection and treatment. During that time is used for genomic therapy, which leads to slow growth and apoptosis of tumor cells, immunotherapy of cancer is focused on increasing or modifying the defense mechanisms against the growing tumor, targeted therapy, associated with the inhibition of biochemical pathways via specific molecules, which play an important role in the development and progression of cancer or a combinatirial therapy - including mentioned methods. It constantly strives to inpidualization of therapy and its personalization. Personalized medicine allows to improve efficiency, effectiveness, safety, cost reduction therapy and prevention. The aim is to personalize the disease and therapy and obligatory relationship between diagnosis of specific biomarkers and the start of specific therapy resulted in the creation of theranostics. In contrast, the development of nanotechnology enabled the development of specific drug system delivery.

Keywords: personalized medicine, genomic therapy, monoclonal antibodies, cancer vaccines, theranostics

© Farm Pol, 2016, 72(1): 59–65