ARTYKUŁ

Justyna Żwawiak, Lucjusz Zaprutko, Anna Krause

Zastosowanie druku 3D w farmacji
2016-02-08

Produkcja leków uwzględniająca określone ilości jednej lub kilku substancji aktywnych dopasowanych do indywidualnych cech pacjenta wymaga zastosowania odmiennych technologii od dotychczas znanych w przemyśle farmaceutycznym. Niezwykle obiecującym rozwiązaniem jest zastosowanie druku 3D. Drukowanie polega na formowaniu obiektów poprzez scalanie lub nanoszenie kolejnych warstw odpowiedniego budulca. Obecnie drukarki 3D stają się coraz bardziej powszechne w medycynie i naukach biologicznych. Istnieją również konkretne przykłady na ich wykorzystanie w farmacji. W sierpniu 2015 r. opublikowano informację, że pierwszy drukowany technologią 3D lek uzyskał akceptację Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Ponadto przegląd piśmiennictwa źródłowego dowodzi, że istnieje szereg doniesień naukowych przedstawiających obiecujące rezultaty wdrożenia drukarek 3D w aspekty produkcji leków. Urządzenia te mogą stać się użyteczne, np. w otrzymywaniu układów będących systemami dostarczania leków. Prowadzono również badania z wykorzystaniem wydrukowanych metodą 3D tabletek o różnych kształtach oraz o różnych polach powierzchni. Taka różnorodność uzyskanych form nie jest możliwa do otrzymania tradycyjnymi metodami technologicznymi.

Słowa kluczowe: druk trójwymiarowy, Spritam, systemy dostarczania leków, drukowane tabletki

Application of 3D printing in pharmacy

Production of medicines incorporating specific amounts of one or more active substances tailored to individual characteristics of the patient, requires the use of different technologies than already known in the pharmaceutical industry. Very promising solution is the use of 3D printing. Printing consists in forming objects by merging or applying successive layers of a suitable building material. Currently, 3D printers are becoming more common in medicine and life sciences. There are also specific examples of their use in pharmacy. In August 2015 there was some information that the first 3D-printed medication was approved by the US Food and Drug Administration (FDA). In addition, the source literature review shows that there are a number of scientific reports showing promising results of the implementation aspects of 3D printers in the production of drugs. These devices may be useful, eg. in the preparation of drug delivery systems. Also, there were studies using printed by 3D tablets of various shapes and with different surface areas. The variety of forms obtained is not possible to obtain by the conventional technological methods.

Keywords: three‑dimensional printing, Spritam®, drug delivery systems, printed tablets

© Farm Pol, 2016, 72(1): 54–58

The Rubix Cube is is not the only twisty puzzle, there are many more. Learn about the Pyraminx, the 2x2 and 4x4 cubes, the Megaminx on Ruwix.