ARTYKUŁ

Katarzyna Czogała, Agnieszka Zimmermann

Produkt leczniczy w obrocie pozaaptecznym
2016-02-08

Praca opisuje zasady obrotu detalicznego produktem leczniczym poza apteką. Wykorzystując metodę sondażu, analizuje preferencje społeczne związane z kupowaniem leków w placówkach obrotu pozaaptecznego. Wykazano, że pacjenci nabywają leki poza apteką najczęściej ze względu na możliwość samodzielnego ich wyboru w części samoobsługowej. Jakość opakowań zewnętrznych produktów leczniczych zakupionych poza apteką często odbiega od narzuconych im standardów. Pacjenci korzystający z placówek pozaaptecznych są narażani na zakup leków przeterminowanych, bez ulotki informacyjnej i odpakowanych. Analiza obserwacji środowiskowych pozwala stwierdzić, że placówki obrotu pozaaptecznego nie respektują reguł prawnych określających warunki bezpiecznego przechowywania i wydawania produktów leczniczych. Naruszane są reguły ekspozycji produktów leczniczych, co prowadzi często do nierozróżniania przez pacjentów leków od innych produktów, zwłaszcza spożywczych.

Słowa kluczowe: produkt leczniczy, prawo farmaceutyczne, leki bez recepty, zachowanie konsumenta

 

The medicinal product in nonpharmacist sales

The paper describes the principles of retail trade in medicinal products in non-pharmacy outlets. By means of the survey method it examines the social preferences related to buying medicines in non-pharmacy sales outlets. It has been demonstrated that patients most often acquire medicines in non-pharmacy outlets because of the freedom of making their own choices in the self-service area. The quality of medicinal products package acquired in non-pharmacy outlets often perges from the standards imposed on them. Patients who shop at non-pharmacy outlets are put at the risk of purchasing outdated medicines, without information leaflets and unpacked. As shown in community observations non-pharmacy outlets do not respect the laws on the conditions of safe storage and dispensing of medicinal products. The regulations on the exposition of medicinal products are violated, which frequently leads to patients’ failure to distinguish between medicines and other products, especially foodstuffs.

Keywords: medicinal product, pharmaceutical law, OTC drugs, consumer behavior

© Farm Pol, 2016, 72(2): 69-77