ARTYKUŁ

Halina Ekiert

„Rośliny lecznicze szlaku jedwabnego” – fascynująca myśl przewodnia XIII Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Etnofarmakologicznego w stolicy Styrii – Grazu (wrzesień 2012)
2016-03-29

„Medicinal Plants Silk Road” – fascinating idea of XIII International Congress of Ethnopharmacological Society in the capital of Styria – Graz (September 2012)

© Farm Pol, 2013, 69(2): 105-111