ARTYKUŁ

Krzesimir Ciura, Joanna Nowakowska

Zastosowanie daptomycyny w terapii zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi
2016-03-29

W skutek stale rosnącej oporności bakterii na dostępne antybiotyki ciągle poszukiwane są nowe leki do zwalczania infekcji powodowanych przez bakterie gram dodatnie. Problemem jest również toksyczność niektórych z obecnie dostępnych leków. Daptomycyna jest nowym antybiotykiem ukierunkowanym na zwalczanie infekcji powodowanych przez bakterie gram dodatnie. Jest to cykliczny lipopeptyd o unikalnym mechanizmie działania, który na obecną chwilę nie został do końca wyjaśniony. Lek ten ma korzystny profil kliniczny, a oporność na niego rozwija się bardzo powoli. Jest on stosowany w bakteriemii, infekcjach skóry i okolicznych tkanek miękkich, oraz prawostronnych infekcjach wsierdzia. Daptomycyna jest antybiotykiem aktywnym wobec większości bakterii gram dodatnich w tym enterokokom opornym na wankomycynę i metycylinoopornym gronkowcom złocistym. Obecnie trawią badania kliniczne mające na celu ustalenie skutecznych dawek u dzieci. Raportowane były również przypadki skutecznego działania daptomycyny w przypadku infekcji szpiku kostnego powodowanych przez MRSA. Daptomycyna w badaniach wykazywała synergistyczne działanie z antybiotykami β-laktamowymi oraz fosfomycyną.

Słowa kluczowe: Daptomycyna, MRSA, cykliczne lipopeptydy

Daptomycin used in the therapy for Gram-positive infections

In the face of increasing resistance to currently available antibiotics, there is a continued interest in the development of new drugs to treat Grampositive infections. The second problem is the toxic effect of the available drugs. Daptomycin is a new agent for Gram-positives infections. It is a large cyclic lipopeptide with a unique mechanism of action, but the mechanism is not fully understood. This drug have the favourable clinical profile and low potential for development of resistance combine. It is used in bacteriemia, skin and soft tissue infections or right-sided endocarditis. Daptomycin is an antibiotic with activity against most Gram-positives pathogens, including vancomycin-resistant enterococci and methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Actually, the clinical tests dose for children are in progress. There are reported the cases of successfull therapy osteomyelitis from MRSA infections. Daptomycin has synergisms effect with beta-lactam antibiotics and fosfomycin.

Keywords: Daptomycin, MRSA, cyclic lipopeptide.

© Farm Pol, 2013, 69(2): 93-99