ARTYKUŁ

Wojciech Ślusarczyk

Przemysł chemiczno-farmaceutyczny w Polsce w latach 1918–1950
2016-07-04

Przemysł chemiczno-farmaceutyczny w Polsce w latach 1918–1950 podlegał znacznym przeobrażeniom. Początkowo słabo rozwinięty i zniszczony podczas I wojny światowej, do 1939 r. uległ znacznej rozbudowie. Większość małych i średnich firm wytwarzała leki galenowe. Duże zakłady produkowały leki syntetyczne i skutecznie konkurowały z przemysłem zachodnim. W okresie II wojny światowej część polskich firm została zlikwidowana, a część znalazła się pod zarządem państwowym lub stała się własnością nowych, niemieckich właścicieli. Niektóre zakłady weszły w skład niemieckich koncernów. Produkcja została ograniczona i nastawiona na cele wojenne. Bezpośrednio po II wojnie światowej polski przemysł chemiczno-farmaceutyczny był zrujnowany. Rozpoczęto więc odbudowę opartą na przedwojennym modelu. Była ona w dużej mierze efektem oddolnych starań i przyczyniła się do stopniowego wzrostu wytwórczości. Lata 1945–1950 były ostatnim etapem działalności polskiego przemysłu chemiczno-farmaceutycznego, według formuły w jakiej kształtowano go od 1918 r. Wskutek polityki komunistycznego państwa, w latach 1947–1950 prywatne wytwórnie uległy likwidacji lub upaństwowieniu.

Słowa kluczowe: przemysł, farmacja, chemia, historia, nacjonalizacja

The chemical and pharmaceutical industry in Poland in the years 1918–1950

The chemical and pharmaceutical industry in Poland in the years 1918–1950 was strongly transformed. In the beginning underdeveloped and destroyed during the First World War, until 1939 has been expanded. Most of small and medium-sized companies produced only galenical drugs. The synthetic drugs were produced by large companies, which successfully competed with Western industry. During The Second World War, part of the Polish companies were liquidated, and some came under state control, or has become the property of the new German owners. Some factories were incorporated into the German companies. Production was reduced and focused on the war effort. As a result of the Second World War Polish chemical and pharmaceutical industry was devastated. The reconstruction based on former owners or their successors, and also on the pre-war organizational model. That was the last period of activity of the Polish industry, according to a model in which it was shaped since 1918. As a result of policy of the communist state, in the years 1947–1950, private factories were closed or nationalized.

Keywords: industry, pharmacy, chemistry, history, nationalization

 

© Farm Pol, 2016, 72(5): 309–314