ARTYKUŁ

Sandra Majcher, Katarzyna Pawlak, Melchior Szydłowski, Tomasz Sroczyński, Jarosław Przybyciński

Nowe metody leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C u chorych zakwalifikowanych do przeszczepu
2016-07-04

Nowe farmakologiczne metody terapii zwiększają skuteczność transplantacji wątroby jako metody leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. Zmniejszają śmiertelność, odsetek odrzucania przeszczepu, nawrót zakażenia po operacji oraz włóknienie graftu. Tradycyjna terapia złożona z pegylowanego interferonu i rybawiryny w połączeniu lub nie z inhibitorami proteaz pierwszej generacji, takimi jak: boceprevir lub telaprevir, wykazywała optymalną skuteczność, ale była ograniczona przez wysoką nietolerancję leczenia. Wprowadzenie leków o bezpośrednim działaniu przeciwirusowym poprawiło skuteczność leczenia określaną przez uzyskanie trwałej odpowiedzi immunologicznej, zmniejszając jednocześnie częstość i ciężkość działań niepożądanych. Preparaty, takie jak: sofosbuvir, ledipasvir czy daclatasvir zostały włączone w nowe rekomendacje leczenia pacjentów oczekujących na przeszczep wątroby. Terapie te muszą być nadal monitorowane, szczególnie u pacjentów z koinfekcją HIV otrzymujących terapię retrowirusową.

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, wirus zapalenie wątroby typu C, transplantacja wątroby, leki o bezpośrednim działaniu antywirusowym

New treatment options for hepatitis C in liver transplantations

New ways of antiviral treatment increase efficiency of liver transplantation as a method of hepatitis C treatment. They decrease mortality, amount of grafts rejection, recurrent post-transplantation infection and grafts fibrosis. Previous standard-of-care regimens such as interferon plus ribavirin with or without first generation protease inhibitors, boceprevir and telaprevir) shows optimal results and poor tolerance. New achievement is new class of drugs called direct-acting antiviral agents enhanced sustained virological response reduce at once side effects. Agents such as sofosbuvir, ledispacir or daclatasvir are newly recommended in liver transplant recipients. This therpay should be monitored, especially in coinfected human immunodeficiency virus and patients receiving antiretrovirals.

Keywords: hepatitis C, hepatitis C virus, liver transplatation direct-acting antiviral agents

 

© Farm Pol, 2016, 72(5): 303–308