ARTYKUŁ

Joanna Nowakowska, Krzesimir Ciura

Tuggacyny w terapii przeciwprątkowej
2016-07-04

Tuggacyny są antybiotykami makrolidowymi wykazującymi aktywność przeciwko prątkom gruźlicy Mycobacterium tuberculosis. Bakterie śluzowe Sorangium cellulosum So ce895 i Chondromyces crocatus Cm c5 produkują odmienne warianty ich struktur, które różnią się budową i modyfikacją łańcucha bocznego w wyniku hydroksylacji. Chociaż poliketydowo-nierybosomalne rdzenie peptydowe cząsteczek są bardzo podobne, to podstawowe szlaki biosyntetyczne wykazują nieoczekiwany stopień rozbieżności.

Słowa kluczowe: tuggacyny, antybiotyki, makrolidy, bakterie śluzowe, leki przeciwgruźlicze

Thuggacins in the antimycobacterial therapy

The thuggacins are macrolide antibiotics that are active against Mycobacterium tuberculosis, the causative agent of tuberculosis. Distinct variants of these structures are produced by the myxobacteria Sorangium cellulosum So ce895 and Chondromyces crocatus Cm c5, which differ in side chain structure and modification by hydroxylation. Although the polyketide-nonribosomal peptide cores of the molecules are highly similar, the underlying biosynthetic machineries exhibit an unexpected degree of pergence.

Keywords: thuggacins, antibiotics, macrolides, myxobacteria, anti‑tuberculosis drugs

© Farm Pol, 2016, 72(5): 291–295