ARTYKUŁ

Łukasz Fijałkowski, Alicja Nowaczyk

Zależność między strukturą a aktywnością w grupie związków o działaniu przeciwgrzybiczym
2016-07-04

Wprowadzanie nowej substancji jako leku do obrotu jest procesem niezwykle długotrwałym i kosztownym. Szacuje się, że koszty opracowania nowego leku rosną wykładniczo od lat 50. XX wieku. Spowodowane jest to przez wzrost kosztów prowadzenia badań klinicznych, podnoszenie norm dotyczących ich bezpieczeństwa oraz ograniczone źródła nowych substancji. Fakt ten stał się impulsem do rozwoju metod obliczeniowych in silico, bazujących na komputerowej symulacji rzeczywistości za pomocą modeli obliczeniowych oraz tworzenia bibliotek danych. Nadrzędną rolę w przewidywaniu użyteczności danego związku jako środka farmakologicznego odgrywa analiza jego właściwości fizykochemicznych. Historycznie pierwszy zbiór najbardziej istotnych parametrów oraz ich optymalne wartości zaproponowała grupa badaczy kierowana przez prof. Lipińskiego. Wskazówki te znane są jako tzw. reguła pięciu. W niniejszej pracy przeprowadzono kalkulację i analizy parametrów fizykochemicznych dla związków o aktywności przeciwgrzybiczej. Dokonano także analizy porównawczej zarejestrowanych leków przeciwgrzybiczych z wybranymi pochodnymi tiazolidyn-4-onu. Powodem wybrania pochodnych tiazolidyn-4-onu jest fakt, że związki te wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej.
Słowa kluczowe: leki przeciwgrzybicze, Reguła pięciu, Reguła Vebera, pochodne tiazolidyn-4-onu

Structure-activity relationship in compounds with antifungal activity

The introducing new substance as drug is very long and expensive process. The estimate cost of introducing new drug is increasing exponentially since the fifties. This situation is caused by increasing cost of clinical trials, raising a security standards and limited sources of new compounds. This fact induced development of in silico computational methods, based on computer simulation of reality and making various databases. Analysis of molecular properties plays major role in prediction the effectiveness of compound as medicine. The first collection of the most significant parameters and their optimal values were determined by Lipinski and co-workers also called “Rule of five”. In current study analysis of physicochemical parameters for compounds with antifungal activity was conducted. Moreover comparative analysis between selected thiazolidin-4-one derivatives and antifungal drugs was performed. Thiazolidin-4-one derivatives was chosen to our study because of their broad spectrum of activity.

Keywords: antifungal drugs, Rule of five, Veber rule, thiazolidin-4-one derivatives.

© Farm Pol, 2016, 72(6): 406–415