ARTYKUŁ

Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Jadwiga Biernat

Interakcje pomiędzy wybranymi składnikami suplementów diety a lekami przeciwcukrzycowymi. Część II: Roślinne składniki suplementów diety
2017-01-05

W związku z istotną rolą sposobu żywienia w leczeniu cukrzycy chorzy są częstymi konsumentami suplementów diety. Preparaty przeznaczone dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej zawierają obok mikroskładników pożywienia także składniki pochodzenia roślinnego o udowodnionym działaniu hipoglikemicznym. Jednoczesne przyjmowanie takich suplementów diety oraz leków przeciwcukrzycowych prowadzi do ryzyka występowania interakcji pomiędzy nimi, w wyniku których następują zmiany w gospodarce węglowodanowej i lipidowej, których skutek może być trudny do przewidzenia. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa dokonano przeglądu badań, w których przedstawiono skutki interakcji pomiędzy niektórymi lekami przeciwcukrzycowymi a wybranymi, roślinnymi składnikami suplementów diety.

Słowa kluczowe: brak

Interactions between selected dietary supplements and antidiabetic drugs. Part II: Herbal components of dietary supplements

Dietary supplements are often dedicated to people suffering from diabetes due to the important role diet in the disease treatment. Dietary supplements for people with impaired carbohydrate metabolism, often contain ingredients of plant origin with proven hypoglycemic effect. Concomitant intake of dietary supplements and drugs leads to the risk of interactions between them, involving changes in the carbohydrate and lipid metabolism, whose effect can be difficult to predict. Based on the available literature, the authors reviewed the studies that have shown the effects of interactions between antidiabetic agents and dietary herbal supplements.

Keywords: dietary supplements, interactions, diabetes, antidiabetic agents

© Farm Pol, 2016, 72(8): 559–564