ARTYKUŁ

Małgorzata Mazurek-Mochol, Bolesław Banach, Andrzej Pawlik

Leczenie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (ziarniniaka Wegenera) – działania niepożądane stosowanych leków
2017-01-05

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń – granulomatosis with polyangiitis (GPA) – zalicza się do chorób autoimmunologicznych, które leczone są poprzez immunosupresję. Leczenie to podzielone jest na dwie fazy – fazę indukcji oraz fazę podtrzymywania remisji. Celem pierwszej fazy, czyli leczenia indukcyjnego, jest jak najszybsze zmniejszenie stanu zapalnego, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu tkanek. Z kolei w drugiej fazie stosowana jest mniejsza dawka immunosupresji, aby zapobiec nawrotowi choroby.

Słowa kluczowe: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, leczenie, działanie uboczne leków

Treatment of granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s granulomatosis) – side effects of administered drugs

Granulomatosis vasculitis – granulomatosis with polyangiitis (GPA) is one of the autoimmune diseases that are treated by immunosuppression. Treatment is divided into two phases – an induction phase and a maintenance phase of remission. The aim of the first phase – induction therapy, is to reduce inflammation as quickly as possible to avoid permanent damage to the tissues. During the second phase the lower dose of immunosuppression is used to prevent the remission.

Keywords: granulomatosis with polyangiitis, treatment, side effects of administered drugs

© Farm Pol, 2016, 72(9): 589–591