ARTYKUŁ

Rafał Rudzik, Michał Lewiński, Katarzyna Pawlak, Małgorzata Mazurek‑Mochol, Bolesław Banach

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową - badania kliniczne i perspektywy leczenia
2017-01-10

Pomimo znanych już od dawna standardów postępowania, wciąż pracuje się nad nowymi schematami leczenia niewydolności serca, która jest ważną przyczyną wzrostu umieralności w grupie pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Wzrastająca liczba chorych wiąże się nie tylko z wciąż starzejącym się społeczeństwem, ale także z czynnikami ryzyka, takimi jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, otyłość czy cukrzyca typu 2. W związku z tym leczenie powinno być kompleksowe, a podejście do pacjenta z niewydolnością serca holistyczne. W tej pracy podglądowej skupimy się na badaniach dotyczących zarówno powszechnie stosowanych leków, jak i nowych, nad którymi prace wciąż trwają.

Słowa klucze: niewydolność serca, frakcja wyrzutowa

Heart failure with preserved ejection fraction - clinical studies and perspective of treatment

Despite already known for a long time standards, there is still work on a new treatment regimens for heart failure, which is an important cause of increased mortality in patients with cardiovascular disease. The increasing number of patients is not only connected with an aging population, but also with the risk factors such as hypertension, coronary heart disease, obesity and diabetes mellitus type 2. Therefore, the treatment should be complete with a holistic approach to the patient with heart failure. In this review we will focus on the research on both commonly used and new drugs, which still remain a work in progress.

Keywords: heart failure, ejection fraction.

© Farm Pol, 2016, 72(10): 656–660