ARTYKUŁ

Anna Pilarska, Agnieszka Zimmermann

Produkty kosmetyczne – wymogi dotyczące oceny bezpieczeństwa
2017-01-10

Celem artykułu jest dokonanie ogólnej charakterystyki procedury oceny bezpieczeństwa kosmetyku oraz dokonanie analizy elementów składowych zawartych w raporcie bezpieczeństwa, tak aby produkt został uznany za bezpieczny i tym samym mógł zostać dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Dnia 11 lipca 2013 r. zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia osób stosujących kosmetyki. Rozporządzenie określa m.in. wymagania dotyczące osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu na rynek, obowiązki dystrybutorów oraz zasady oceny bezpieczeństwa i dokumentacji z nim związanej. Kluczowym elementem dokumentacji produktu kosmetycznego jest raport bezpieczeństwa. Składa się on z dwóch części – pierwsza (część A) dotyczy informacji na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, druga zaś (część B) zawiera ocenę bezpieczeństwa kosmetyku. Raport tworzony jest przez tzw. safety assessora, czyli osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: kosmetyki, bezpieczeństwo produktów konsumenckich, ustawodawstwo

Cosmetics – safety evaluation requirements

The main objective of this study is to introduce the general characteristics of the safety assessment procedure. The analysis of binding legal acts and guidelines on contents and principles of generating the safety report – being the document that concludes the procedure, is presented. The report confirms the fact that the product has been presumed safe, thereby can be allowed to be marketed in the European Union. On the 11th July 2013, Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30th November 2009 on cosmetic products became applicable. The overall objective of the Regulation is to ensure the high level of health care among the people using cosmetics. The Regulation specifies among others requirements of the person responsible for placing the product on the market, distributors’ obligations as well as the rules of safety assessment and the accompanying documentation. The vital element of the cosmetic product documentation is its cosmetic product safety report. It consists of two parts - Part A which concerns cosmetic product safety information, Part B that refers to cosmetic product safety assessment. The cosmetic product safety report is generated by safety assessor, the person with relevant qualifications to conduct the safety assessment.

Keywords: cosmetics, consumer product safety, legislation

© Farm Pol, 2016, 72 (12): 814–815