ARTYKUŁ

Joanna Górka-Dynysiewicz, Monika Pazgan-Simon, Jakub Cieślak, Jolanta Zuwała-Jagiełło

Możliwości terapeutyczne przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
2017-01-10

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C jest wynikiem rozwoju i utrwalenia reakcji zapalnej, będącej aktywatorem włóknienia, a w konsekwencji prowadzi do marskości. Obecnie w leczeniu stosuje się głównie terapie bezinterferonowe, oparte na lekach działających bezpośrednio na wirusa. Pentraksyna 3 (PTX-3) jest wytwarzana przez komórki układu odpornościowego w odpowiedzi na bodźce prozapalne, aktywuje i reguluje proces zapalenia. Zlokalizowano ją w obszarach martwiczo-zapalnych we wczesnej fazie uszkodzenia wątroby oraz w drogach wrotnych w fazie marskości. Niedobór PTX-3 związany był ze zwiększoną liczbą zakrzepów oraz akrecją fibryny, co bezpośrednio prowadziło do progresji włóknienia wątroby. PTX-3 jest wykorzystywana w terapii genowej wielu schorzeń, a uzyskuje się ją przez wykorzystanie cDNA ludzkiej PTX-3 niezbędnej do otrzymania plazmidowego lub wirusowego wektora ekspresji. Zależna od PTX-3 aktywacja układu dopełniacza, opsonizacja wirusa i regulacja stanu zapalnego zależna od glikozylacji skłaniają do traktowania PTX-3 jako kandydata na środek terapeutyczny w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby.

Słowa kluczowe: przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, włóknienie wątroby, pentraksyna 3, terapia

Therapeutic options for chronic viral hepatitis – where are we and where are we going?

Chronic viral hepatitis B and chronic viral hepatitis C are caused by a viral infection whose continuous progression activates fibrosis that in turn might lead to cirrhosis. Currently used in the treatment of multi-drug therapy is due to the formation of virus replication complex mutations that exclude monotherapy. Pentraxin 3 (PTX-3) is produced by the immune system cells, it activates and regulates the process of inflammation. PTX-3. It was located in areas of necroinflammatory activity in early stages of liver damage and in portal tracts in cirrhosis. During tissue damage and PTX3-deficiency occurs increased deposition of fibrin clot and then the increased collagen deposition. PTX-3 is a useful in the gene therapy of many diseases, and it is obtained by using the cDNA of human PTX-3 necessary to obtain a plasmid or viral expression vector. PTX-3 dependent complement activation, virus opsonization and glycosylation dependent regulation of inflammation indicate that PTX-3 can be a candidate for a therapeutic agent in chronic viral hepatitis treatment.

Keywords: chronic viral hepatitis, liver fibrosis, pentraxin 3, therapy.

© Farm Pol, 2016, 72 (12): 783–788