ARTYKUŁ

Dariusz Maciej Pisklak, Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska-Pisklak

Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w fazie stałej w farmacji
2017-07-04

Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w fazie stałej w farmacji

Spektroskopia NMR jest jedną z najbardziej zaawansowanych technik analitycznych stosowanych również w analizie farmaceutycznej. Najczęściej wykorzystywana jest w identyfikacji oraz badaniach strukturalnych próbek w roztworze. Postęp techniczny i wprowadzenie techniki wirowania pod kątem magicznym pozwoliło na wykorzystanie spektroskopii NMR do badań próbek w stanie stałym. Wykorzystanie tej techniki w analityce farmaceutycznej stwarza olbrzymie możliwości badawcze nie tylko dla substancji leczniczych ale również kompleksów supramolekularnych oraz gotowych produktów farmaceutycznych.

Słowa kluczowe: NMR, ciało stałe, cross-polaryzacja, analiza farmaceutyczna

Application of solid state Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy (NMR) in pharmacy

NMR spectroscopy is one of the most advanced analytical techniques which has found its application, among others, in pharmaceutical analysis. Though most commonly used in the identification and structural studies of samples in solution, technological progress and introduction of magic angle spinning technique allowed the use of NMR spectroscopy in the study of solid state samples as well. The use of this technique in pharmaceutical analysis provides great research opportunities not only in the cases of active pharmaceutical ingredients (APIs) but also supramolecular complexes and pharmaceutical formulations.

Keywords: NMR, solid state, cross-polarization, pharmaceutical analysis

© Farm Pol, 2017, 73(2): 129-135