ARTYKUŁ

Paweł Petryszyn, Michał Well, Aleksander Zuchowski, Anna Well, Agnieszka Hyla, Agnieszka Bodalska, Marta Miranowicz

Medycyna personalizowana – jak dokonywać oceny nowych technologii?
2017-07-19

Medycyna personalizowana – jak dokonywać oceny nowych technologii?

Uważa się, że medycyna personalizowana, korzystając z osiągnięć genetyki oraz genomiki, mając na celu zapewnienie właściwej dawki właściwego leku właściwemu pacjentowi, ma największą szansę na poprawę naszego zdrowia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i populacyjnym. Spośród rozwijanych i dostępnych na rynku technologii nie wszystkie będą związane z korzyściami klinicznymi i ekonomicznymi. Nie opracowano dotychczas wytycznych oceny technologii medycznych adresowanych w sposób wybiórczy do „medycyny szytej na miarę”. W 2012 r. ukazał się raport Grupy Roboczej ds. Medycyny Personalizowanej ISPOR, dotyczacy m.in. 5 kluczowych obszarów, które powinny być zdefiniowane i rozwijane. Niniejszy artykuł przywołuje te obszary. Omawia ponadto specyfikę analizy farmakoekonomicznej i oceny wyników w odniesieniu do nowych technologii diagnostycznych, wskazuje źródła niepewności i pytania kluczowe z perspektywy płatnika i producenta oraz różnice w porównaniu z lekami.
Słowa kluczowe: medycyna zindywidualizowana, farmakoekonomika, ocena wyników, patologia molekularn

Personalized medicine – how to assess new technologies?

It is believed that personalized medicine, using the achievements of genetics and genomics, and in order to ensure the right dose of the right drug to the right patient, has the best chance of improving our health, both in terms of individual and population. From the technologies being developed and available on the market, not all are related to the clinical and economic benefits. Guidelines for health technology assessment aimed at selectively to ‘patient-tailored therapy’ have not been created so far. In 2012 appeared a report of the ISPOR Personalized Medicine Special Interest Group which lists 5 key areas that should be defined and developed. This article brings back those areas. Moreover, the characteristics of pharmacoeconomic analysis and outcome evaluation in relation to new diagnostic technologies, sources of uncertainty and key questions from payer’s and manufacturer’s perspective, as well as differences in comparison with the medicinal products are being discussed.

Keywords: individualized medicine, pharmacoeconomics, outcome research, molecular diagnostics

© Farm Pol, 2017, 73 (3): 148–153