ARTYKUŁ

Paweł Żelazny, Artur Uździcki, Bolesław Banach

Postępy terapii choroby Alzheimera
2017-07-19

Postępy terapii choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera (AD) jest główną przyczyną demencji i definiowana jest jako postępująca utrata funkcji poznawczych, typowo zaczynająca się utratą pamięci. Jest złożoną jednostką chorobową, w patogenezie której najważniejszą rolę zdają się odgrywać akumalacja amyloidu oraz upośledzone przewodnictwo acetylocholinergiczne. Pomimo wielu badań klinicznych po dziś dzień jedynie kilka leków jest zatwierdzonych w terapii choroby Alzheimera: inhibitory acetylocholinoesterazy oraz memantyna, co skłania do poszukiwań i badań nad nowymi formami leczenia.

Słowa kluczowe: Choroba Alzheimera, terapia

Therapy of Alzheimer’s disease

Alzheimer’s disease (AD) is the leading cause of dementia and is defined as progressive decline in cognitive function, typically beginning with memory impairment. It is a complex disease, in which amyloid accumulation and pathological acetylocholine related transmission are considered to be the most important pathogenic factors. Despite numerous clinical trials up to this day only a handful of drugs are approved in therapy: acetylcholinesterase inhibitors and memantine, what encourage to discover and analyse new treatment methods.

Keywords: Alzheimer’s disease, therapy

© Farm Pol, 2017, 73 (3): 166–169