ARTYKUŁ

Artur Uździcki, Sebastian Awgul, Bolesław Banach

Postępy terapii stwardnienia rozsianego
2017-07-21

Postępy terapii stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane jest zapalną chorobą demielinizacyjną występującą głównie u młodych dorosłych i prowadzi do poważnej niepełnosprawności. Pomimo iż patomechanizm choroby nie został ostatecznie ustalony, głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za jej początek i przebieg wydają się być mechanizmy immunologiczne i zapalne. Obecnie stosowane leczenie pierwszego rzutu, takie jak: octan glatirameru i interferon beta, często wykazuje niedostateczną skuteczność i powoduje szeroką gamę działań niepożądanych. Przeprowadzono wiele badań w celu znalezienia i oceny nowych metod terapii oraz ulepszenia istniejących schematów leczenia.

Słowa kluczowe: Stwardnienie rozsiane, terapia

Therapy of multiple sclerosis

Multiple sclerosis (SM) is an inflammatory, neurodegenerative disease, which occurs mainly in young adults, and leads to severe disability. Although it’s pathomechanism has not yet been determined, main reasons responsible for beginning and progress of the disease seems to be both inflammatory and immunological mechanisms. Currently prescribed first - line medications such as glatiramer acetate and interferon beta often present insufficient effectivity and multiplicity of side effects. Nowadays many clinical research is done in order to discover and evaluate new treatment methods and possibly improve current treatment guidelines.

Keywords: Multiple sclerosis, therapy

 

© Farm Pol, 2017, 73(4): 203-207