ARTYKUŁ

Anna Żuk, Piotr Stępniak, Włodzimierz Bialik

Wstępna ocena funkcjonowania systemu automatycznej dystrybucji leków unit dose w wybranym polskim szpitalu w oparciu o wyniki autorskiego badania ankietowego
2017-07-21

Wstępna ocena funkcjonowania systemu automatycznej dystrybucji leków unit dose w wybranym polskim szpitalu w oparciu o wyniki autorskiego badania ankietowego

Tradycyjny system dystrybucji leków cechuje się niskim współczynnikiem bezpieczeństwa i stwarza ryzyko generowania błędów. Sposobem na poprawę bezpieczeństwa farmakoterapii jest zastosowanie systemu dystrybucji unit dose.

Celem pracy było dokonanie oceny funkcjonowania systemu unit dose w wybranym szpitalu na podstawie autorskiego badania ankietowego.

Przeprowadzono badanie ankietowe wśród personelu medycznego szpitala, rozpowszechniając 500 ankiet.

Przed wdrożeniem pozytywnie unit dose oceniało 27,5% respondentów, po wdrożeniu blisko 40%. Pozytywnie nastawienie pacjentów do unit dose ocenia 34% respondentów, prawie połowa twierdzi, że jest bezpieczniejszy dla pacjenta. Elektroniczne zlecenia lekarskie są pomocne dla 46% respondentów, 38% ufa systemowi, 70% uważa za innowacyjny.

Respondenci oceniają pozytywnie korzyści wynikające z systemu unit dose (bezpieczeństwo pacjenta oraz nastawienie pacjentów do systemu). Około 40% respondentów ma zaufanie do systemu unit dose i uważa go za funkcjonujący lepiej niż tradycyjny. Należy kontynuować badania nad funkcjonowaniem systemu unit dose w Polsce i informować personel o wynikach.

Słowa kluczowe: unit dose, system dystrybucji leków, apteka szpitalna

Preliminary evaluation of the functioning of the automatic drug distribution system unit dose in a selected Polish hospital using results of the original survey

The traditional drug distribution system is characterized by a low safety factor and poses the risk of generating errors. The way to improve the safety of pharmacotherapy is to use a unit dose distribution system. The aim of the study was to evaluate the functioning of the unit dose system in the selected hospital basing on the original questionnaire survey.

A survey was conducted among the hospital’s medical staff, 500 surveys were distributed.

Before implementation the unit dose system was positively evaluated by 27.5% and almost 40% of respondents afterwards. The positive attitude of patients to unit dose system was indicated by 34% of respondents, nearly half claimed it to be safer for the patient. Electronic medical orders are helpful to 46% of respondents, 38% trust the system, 70% believe it is innovative. Conclusions: Respondents appreciate the benefits of the unit dose system (patient safety and patient positive attitude). Approximately 40% of respondents positively assess their confidence to the unit dose system and consider it to be better than traditional. Research on the functioning of unit dose systems in Poland should be continued and the staff should be informed of results.

Keywords: unit dose, drug distribution system, hospital pharmacy

© Farm Pol, 2017, 73(5): 265-270