ARTYKUŁ

Kamila Tarka, Maurycy Żamojcin, Bolesław Banach

Terapia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
2017-07-21

Terapia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest przewlekłą, nawracającą chorobą o zróżnicowanym przebiegu, występującą z tak samo często u obu płci. Częstość jej występowania na świecie wg dostępnych danych w ostatnich latach zwiększyła się. A etiologia w dalszym ciągu nie jest jasna. Większa część chorych manifestuje typowe objawy o różnym nasileniu i jest leczona ambulatoryjnie, z hospitalizacją w przypadku zaostrzeń o gwałtownym przebiegu. W leczeniu używamy leki z różnych grup m. in. kwas 5-aminosalicylowy, kortykosteroidy, leki biologiczne i tiopuryny. Terapia zaostrzeń różni się od terapii chorego z chorobą w remisji. W razie powikłań może być konieczne leczenie operacyjne.
Słowa kluczowe: Colitis ulcerosa, leczenie, dzieci

Therapy of colitis ucerosa in children

Colitis ulcerosa is a chronic, relapsing disease of varying waveform occurring at the same frequency in both sexes. Its prevalence in the world in recent years has increased. A etiology is still not clear. The greater part of patients manifested typical symptoms of varying severity and ambulatory treatment, hospitalization for acute exacerbations. In treatment we use medications from different groups inter alia: 5-aminosalicylic acid, corticosteroids, biological drugs and thiopurine. Treatment of exacerbations differs from treatment of a patient with a disease in remission. In the event of complications you may need surgery.

Keywords: Colitis ulcerosa, therapy, children

© Farm Pol, 2017, 73(5): 271-274