ARTYKUŁ

Anna Ziegler, Robert Golonka, Sylwia Derbiszewska, Wiktor Krawczyk, Bolesław Banach

Rola neuropeptydu Y w patofizjologii miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej
2017-07-21

Rola neuropeptydu Y w patofizjologii miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej

Częstość występowania choroby niedokrwiennej serca na podłożu miażdżycowym zwiększyła się, co jest spowodowane wzrostem długości życia. Choroby serca zajmują pierwsze miejsce pod względem liczby zgonów, zaraz po nich znajduje się udar mózgu. Jednym z mechanizmów pośrednio zaangażowanych w patofizjologię miażdżycowej choroby naczyniowo-wieńcowej jest działanie neuropeptydu Y (NPY). NPY jest regulatorem wielu fizjologicznych funkcji organizmu, m.in. dostarczania pokarmu, funkcji układu sercowo-naczyniowego, rozwoju organizmu, sekrecji hormonalnej, zachowań seksualnych, rytmów dobowych, temperatury ciała i emocji. W miażdżycowej chorobie sercowo-naczyniowej obwodowy wzrost stężenia NPY stymuluje rozwój miażdżycy na drodze nieprawidłowego działania śródbłonka naczyniowego, tworzenia komórek piankowatych, proliferacji komórek mięśni gładkich naczyń, lokalnej odpowiedzi zapalnej blaszek miażdżycowych oraz poprzez aktywację i agregację płytek krwi. Efekt patofizjologicznego działania NPY ma również związek z dyslipidemią, nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą, upośledzoną tolerancją glukozy i paleniem tytoniu, a zatem z czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej.

Słowa kluczowe: neuropeptyd Y, miażdżyca, czynniki ryzyka

The role of neuropeptide Y in the pathophysiology of atherosclerotic cardiovascular disease

The incidence rate of arteriosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) has significantly increased due to higher life expectancy. Heart diseases occupy the first place as the cause of death while in the second place is stroke. The one of pathophysiological mechanisms directly involved in atherosclerotic cardiovascular disease is an activity of neuropeptide Y (NPY). NPY is a regulator of many physiological functions of the human body, eg. the regulation of food intake, cardiovascular effects, development of the organism, hormonal secretion, sexual behavior, biological rhythms, temperature and emotion. In ASCVD increased peripheral NPY is involved in development of the atherosclerosis caused by dysfunction of the vesicular endothelium, the formation of foam cells, the proliferation of vascular smooth muscle cells, the local inflammatory response of plaques and the activation and aggregation of platelets. Pathophysiological NPY is also associated with dyslipidemia, hypertension, obesity, diabetes, impaired glucose tolerance, and smoking which are all risk factors for ASCVD.

Keywords: neuropeptide Y, atherosclerosis, risk factors

© Farm Pol, 2017, 73 (6): 356–360