ARTYKUŁ

Magdalena Cerbin-Koczorowska, Agnieszka Skowron

Edukacja interprofesjonalna szansą na upowszechnienie współpracy pomiędzy lekarzem i farmaceutą
2017-07-21

Edukacja interprofesjonalna szansą na upowszechnienie współpracy pomiędzy lekarzem i farmaceutą

Dążąc do upowszechnienia idei współdziałania pomiędzy pracownikami ochrony zdrowia na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia pacjenta, do programów nauczania wdrażane są zajęcia i praktyki o charakterze interprofesjonalnym (IPE). Okazują się one być zarówno skutecznym narzędziem w promowaniu pracy zespołowej, jak również szansą na przełamywanie istniejących stereotypów oraz wykształcenie wzajemnego szacunku i zaufania pomiędzy przedstawicielami różnych profesji. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie scenariuszy interprofesjonalnych zajęć fakultatywnych, dedykowanych studentom kierunków lekarskiego i farmacji, wdrożonych z powodzeniem w realiach polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Zawarte w pracy szczegółowe informacje dotyczące efektów kształcenia, metod dydaktycznych oraz, co istotne, trudności napotkanych podczas implementacji opisanych rozwiązań, mogą posłużyć opracowaniu i wdrażaniu kolejnych inicjatyw spójnych z założeniami IPE.

Słowa kluczowe: edukacja interprofesjonalna, współpraca lekarza i farmaceuty, studenci kierunku lekarskiego, studenci kierunku farmacja

Interprofessional education as a chance to promote cooperation between pharmacist and physician

Implementation of interprofessional education activities (IPE) into undergraduate medical education is thought to be a chance for promoting the idea of cooperation between healthcare workers in order to improve therapeutic outcomes. They appear as a contribution to the development of teamwork, a chance to break existing stereotypes and an effective tool in promoting mutual respect and trust among representatives of different professions. The aim of this paper was to present scenarios of interprofessional courses, successfully implemented into medical and pharmacy curricula at Poznan University of Medical Sciences in Poland. The detailed information on learning outcomes, teaching methods and organizational problems are thought to be useful for enhancing further IPE dissemination.

Keywords: interprofessional education, pharmacist-physician cooperation, medical students, pharmacy students

© Farm Pol, 2017, 73(6): 389-396