ARTYKUŁ

Monika Pazgan-Simon, Krzysztof Simon, Joanna Górka-Dynysiewicz, Jolanta Zuwała-Jagiełło

Immunoterapia w leczeniu raka wątrobowokómorkowego – leczenie przyszłości?
2017-07-21

Immunoterapia w leczeniu raka wątrobowokómorkowego – leczenie przyszłości?

Rak wątrobowokomórkowy jest nowotworem o wzrastającej zapadalności i rosnącej śmiertelności. Do znanych czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu należy marskość wątroby, bez względu na etiologię oraz niezależnie od zakażenia wirusami pierwotnie hepatotropowymi HBV i HCV. Do oceny stopnia zaawansowania choroby wykorzystuje się skalę BCLC, przydatną w wyborze skutecznego leczenia na danym stopniu zaawansowania choroby. W terapii HCC u pacjentów z chorobą mało zaawansowaną wykorzystuje się metody chirurgiczne oraz transplantacje wątroby, a w stadiach bardziej zaawansowanych chemoembolizację, alkoholizacje zmiany lub ablację prądem o wysokiej częstotliwości. Jednak u pacjentów z chorobą zaawansowaną, gdzie średnia przeżycia wynosi około 7–8 miesięcy, w terapii wykorzystuje się jedynie sorafenib i wkrótce prawdopodobnie jego następcę regorafenib. Aktualnie toczy się wiele badań klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo różnorodnych terapii u pacjentów z zaawansowanym HCC, bowiem pacjenci ci nie odpowiadają na standardowe leczenie cytostatykami. Szczególną nadzieję na skuteczną terapię niosą leki ingerujące w wybrane szlaki metaboliczne. Grupą leków o narastającym znaczeniu są leki immunologiczne, które zostaną przedstawione w tym artykule.

Słowa kluczowe: HCC, zaawansowana choroba, immunoterapia

Immunotherapy new treatment in advanced hepatocellular carcinoma – treatment of the future?

Incidence and mortality forced by hepatocellular carcinoma (HCC) is rising. We know many etiological factors related to HCC like liver cirrhosis any etiology, chronic hepatitis B and C mainly. BCLC scale is usually used to assume patient state and to choose best treatment option. Among patients with small changes surgery and transplatation is most useful, for advenced disease chemoembolisation, alcoolisation or ablation is performed. But for patients with most advanced diseass, where median overall survival is about 7–8 months, sorafenib and soon regorafenib is used. Now many clinical trials have place to find efficacy and safety of different therapy among patients with advanced HCC. New drugs which integarte into metabolic ways are very promising treatment option. One of them are immune-checkpoint inhibitors presented in this aricle.

Keywords: hepatocellular carcinoma, advanced disease, immunecheckpoint inhibitor

© Farm Pol, 2017, 73(6): 397-400