ARTYKUŁ

Anna Welz, Marcin Koba

Pochodne piperazyn w dopalaczach – związki o dużej popularności i dużym zagrożeniu dla zdrowia ludzi
2017-12-04

Pochodne piperazyn w dopalaczach – związki o dużej popularności i dużym zagrożeniu dla zdrowia ludzi

W obecnym czasie w Polsce zapanowały nowe trendy i moda, która nadeszła z krajów Europy Zachodniej oraz USA. Wyraźnie można zaobserwować zmianę światopoglądu młodych ludzi. Naturalne emocje stały się niewystarczające. Wzrosła chęć przeżywania silniejszych wrażeń. To przyczyniło się do dużej popularności produktów zwanych designer drugs. Produkty te zawierają środki psychoaktywne i są reklamowane jako legalna alternatywa dla narkotyków. Przyjmowanie tych substancji stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W ostatnich latach ponownie wzrosło zainteresowanie związkami z grupy pochodnych benzylo- i fenylopiperazyn. Celem tego opracowania jest zobrazowanie dużej popularności pochodnych piperazyn wśród designer drugs i niebezpieczeństw związanych z ich przyjmowaniem.
Słowa kluczowe: benzylopiperazyny, pochodne piperazyny, dopalacze

Piperazine derivatives in designer drugs – compounds of great popularity and high risk for human health

At the present time, new trends and fashions have come to Poland from Western European countries and USA. Clearly, we can observe a change in the worldview of young people. Natural emotions became insufficient. There is an increased desire to experience stronger feelings. This has contributed to the great popularity of the products called designer drugs. These products contain psychoactive substances and they are advertised as a legal alternative to narcotics. Accepting these substances poses a serious threat to the health and life of humans. In recent years, an interest in compounds of benzyl– and phenylpiperazine derivatives has increased again. The aim of this study is to illustrate the high popularity of piperazine derivatives among designer drugs and the risks associated with their usage.

Keywords: Angielskie: benzylpiperazine, piperazine derivatives, designer drugs

© Farm Pol, 2017, 73(8): 487-494