ARTYKUŁ

Agata Krupa-Burtnik, Ewa Zwierzyńska, Bogusława Pietrzak

Zonisamid – nowy lek przeciwpadaczkowy z ciekawą perspektywą innych zastosowań
2017-12-05

Zonisamid – nowy lek przeciwpadaczkowy z ciekawą perspektywą innych zastosowań

Zonisamid to lek przeciwpadaczkowy nowej generacji, który charakteryzuje się złożonym, wielokierunkowym mechanizmem działania. Obejmuje on wpływ zarówno na sodowe i wapniowe kanały jonowe oraz różne układy neurotransmisyjne. Stwarza to możliwość wykorzystania go w innych niż padaczka schorzeniach, których patogeneza wiąże się z zaburzeniami w obrębie tych układów. Wykazano skuteczność zonisamidu w terapii choroby Parkinsona, co doprowadziło do rejestracji leku w tym schorzeniu. Ponadto podejmowane są próby wykorzystania zonisamidu w terapii migreny, bólu neuropatycznego czy choroby afektywnej dwubiegunowej. W ostatnim czasie uwaga badaczy oraz klinicystów skupia się na ocenie skuteczności zonisamidu w farmakoterapii uzależnienia od alkoholu. Wyniki zarówno badań eksperymentalnych, jak i obserwacji klinicznych są obiecujące, jednakże istnieje potrzeba poszerzenia badań w tym zakresie.
Słowa kluczowe: zonisamid, profil farmakologiczny, perspektywa innych zastosowań

Zonisamide – a new antiepileptic drug with an interesting perspective on other indications

Zonisamide is a new antiepileptic drug which is characterized by multidirectional mechanism of action. The antiepileptic effect involves the impact on voltage-dependent sodium channels, calcium T-type channels and influence on neurotransmitters systems. This action make a possibility to use the drug in other than epilepsy diseases associated with neurotransmission disorders. It has been demonstrated the efficacy of zonisamide in the treatment of Parkinson’s disease which has resulted in the registration of the drug in this disease. Clinical trials are conducted to evaluate its efficacy in migraine, neuropathic pain and in patients with alcohol dependence. Although the results of clinical observations on addiction therapy are promising, there is a strong need to expand research in this area.

Keywords: zonisamide, pharmacological profile, perspective on other indications

© Farm Pol, 2017, 73(9): 537-541