ARTYKUŁ

Małgorzata Sękalska, Justyna Suwała, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska

Czynniki ryzyka terapii fluorochinolonami
2017-12-06

Czynniki ryzyka terapii fluorochinolonami

Trudności terapii zakażeń bakteryjnych, do których zalicza się brak jej skuteczności oraz występowanie niepożądanych działań antybiotyków, w tym interakcji z innymi produktami leczniczymi, stanowią jeden z poważnych problemów współczesnej medycyny. Prowadzenie skutecznego i bezpiecznego leczenia wymaga zatem dużej wiedzy dotyczącej właściwości farmakodynamicznych i farmakokinetycznych oraz toksyczności chemioterapeutyków, a także dokładnego monitorowania następstw ich działania. W tych aspektach na szczególną uwagę zasługują często wykorzystywane w praktyce klinicznej fluorochinolony, charakteryzujące się szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego i istotnym efektem poantybiotykowym. Ich stosowanie obarczone jest jednak wieloma zróżnicowanymi działaniami niepożądanymi i dlatego konieczne jest prowadzenie wnikliwych obserwacji dotyczących ich profilu bezpieczeństwa, zwłaszcza w populacjach pacjentów obarczonych dużym ryzkiem wystąpienia powikłań.

Słowa kluczowe: fluorochinolony, niepożądane działania leku, interakcje leków, farmakokinetyka

Risk factors for fluoroquinolone therapy

A serious problem of modern health care are difficulties of pharmacotherapy of bacterial infections, such as: lack of efficacy and adverse antibiotics reactions, including interactions with the other drugs. Knowledge about pharmacokinetics, pharmacodynamics and toxicity of administered drugs as well as proper pharmacovigilance are key to success in effective and safe antibiotic therapy. Particularly noteworthy are fluoroquinolones – broad-spectrum bactericides with a significant post-antibiotic effect which are often used in clinical practice. Their use is fraught with various adverse effects and therefore careful monitoring of their safety profile is required, especially in populations of patients with high risk of complications.

Keywords: fluoroquinolones, adverse drug reactions, drug interactions, pharmacokinetics.

© Farm Pol, 2017, 73 (9): 560–566