ARTYKUŁ

Ewa Żurawska-Płaksej, Joanna Górka-Dynysiewicz, Adriana Pęcherz, Dominik Marciniak

Nowoczesna farmakoterapia w walce z opornością wielolekową nowotworów
2018-02-02

DOI: 10.32383/farmpol/120039

Zjawisko oporności wielolekowej (multidrug resistance, MDR) komórek nowotworowych jest uważane obecnie za główną przyczynę niepowodzeń farmakologicznego leczenia onkologicznego. Badania zmierzające do opracowania skutecznych terapii przeciwnowotworowych stanowią poważne wyzwanie dla naukowców na całym świecie, a ich kierunki są zdywersyfikowane. Szczególne zainteresowanie budzi poszukiwanie nowych leków wśród inhibitorów białek oporności wielolekowej, zastosowanie terapii celowanej, w tym inhibitorów kinazy tyrozynowej oraz induktorów apoptozy, a także immunoterapii. Dla tworzenia nowych preparatów duże znaczenie ma rozwój nowoczesnych technologii postaci leku.

Słowa kluczowe: modulatory oporności wielolekowej, terapia celowana, induktory apoptozy, immunoterapia,  inhibitory kinazy tyrozynowej, przeciwciała monoklonalne).

 

Modern pharmacotherapy in the fight against multidrug resistance in cancers 

The phenomenon of multidrug resistance (MDR) of cancer cells is currently considered the main cause of failure of pharmacological oncological treatment. Researches focused on developing effective anticancer therapies are a real challenge for scientists all over the world and they are diversified. Special interest arouses the searching for new drugs among multidrug resistance protein inhibitors, the use of targeted therapy, including tyrosine kinase inhibitors and inducers of apoptosis, as well as immunotherapy. The development of modern drug forms is of great importance for the creation of new preparations.

Keywords: multidrug resistance modulators, targeted therapy, apoptosis inducers, immunotherapy tyrosine kinase inhibitors, monoclonal antibodies).

c Farm Pol, 2018, 74(1): 3-9

Nowoczesna farmakoterapia w walce z opornością wielolekową nowotworów

494.34 kB | 5 lutego 2018