ARTYKUŁ

Agnieszka Zimmermann, Justyna Rogowska, Lidia Wolska, Miłosława Zagłoba

Zdrowie środowiskowe jako specjalizacja farmaceutyczna
2018-01-23

Założonym celem pracy jest przybliżenie zasad i regulacji dotyczących kształcenia podyplomowego farmaceutów z zakresu zdrowia środowiskowego. Dla jego osiągnięcia dokonano opisu zdrowia środowiskowego jako dyscypliny związanej z ochroną zdrowia. Autorzy przeprowadzili także analizy wykorzystujące egzegezę tekstu prawnego chcąc omówić sytuację prawną kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów zdobywających kompetencje w obszarze zdrowia środowiskowego.

Słowa kluczowe: zdrowie środowiskowe, zagrożenia środowiskowe, prawo farmaceutyczne, szkolenia zawodowe

Enviromenthal health as postgraduate education od pharmacists · This work aims at the discussion of rules and regulations concerning postgraduate education of pharmacists in the area of environmental health. To reach the goal, we have described environmental health as a discipline connected with health protection. In order to discuss the legal status of specialised training of pharmacists acquiring competences in the area of environmental health, we have also carried out analyses using exegesis of legal text.

Keywords: environmental health, environmental hazards, pharmaceutical law, professional training.

© Farm Pol, 2017, 73 (12): 754–758

Zdrowie środowiskowe jako specjalizacja farmaceutyczna

74.69 kB | 15 marca 2018