ARTYKUŁ

Łukasz Puchała, Joanna Wojtkiewicz, Piotr Jakubowski, Waldemar Grzegorzewski

Neuregulina-1 jako potencjalny lek w niewydolności serca – podstawy teoretyczne i stan badań klinicznych
2018-07-11

DOI: 10.32383/farmpol/118771

Leczenie farmakologiczne niewydolności serca jest oparte na stosowaniu inhibitorów ACE, brokerów receptora angiotensyny, beta-brokerów i diuretyków. Zastosowanie rekombinowanych białek do leczenia niewydolności serca stanowiłoby kolejny krok w rozwoju leków biologicznych i pozwalałoby oczekiwać lepszych wyników dotychczasowego leczenia, gdzie śmiertelność pozostaje wysoka a wyniki leczenia niezadawalające.

Neuregulina-1 (NRG-1), jest białkiem adhezyjnym o złożonej aktywności, wynikającej z obecności izoform charakterystycznych dla poszczególnych lokalizacji, między innymi jest kardioaktywnym czynnikiem wzrostu uwalnianym z komórek śródbłonka, niezbędnym do rozwoju serca, konserwacji strukturalnej i integralności funkcjonalnej serca. NRG-1 i jego rodzina receptorów ErbB może odgrywać korzystną rolę w leczeniu przewlekłej niewydolności serca (CHF) poprzez promowanie przeżycia miocytów sercowych, polepszanie struktury mięśniówki, równoważenie homeostazy Ca2+ i zwiększanie wyrzutu. Korzystne działanie neureguliny-1 powoduje, że rekombinowana ludzka neuregulina-1 (rhNRG-1) jest potencjalnym lekiem do leczenia niewydolności serca.

Słowa kluczowe: nowe leki, badania kliniczne, Neuregulina-1, przewlekła niewydolność serca, farmacja kliniczna

Neuregulin-1 as a potential drug in heart failure – theoretical foundations and the state of clinical trials
Pharmacological treatment of heart failure is based on the use of ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, betablockers and diuretics. The use of recombinant proteins for the treatment of heart failure would be another step in the development of biological drugs and would allow for better results of the current treatment, where mortality remains high and the results of treatment are unsatisfactory. Neuregulin-1 (NRG-1) is an adhesive protein with a complex activity resulting from the presence of isoforms specific to individual locations, inter alia it is a cardioactive growth factor released from endothelial cells, essential for heart development, structural preservation and functional integrity of the heart. NRG-1 and its family of ErbB receptors may play a beneficial role in the treatment of chronic heart failure (CHF) by promoting survival of myocardial myocytes, improving muscle structure, balancing Ca 2+ homeostasis and increasing ejection. The beneficial effect of neuregulin-1 causes that recombinant human neuregulin-1 (rhNRG-1) is a potential drug for the treatment of CHF.

Keywords: New drugs, clinical trials, Neuregulin-1, chronić heart failure, clinical pharmacology

© Farm Pol, 2018, 74 (6): 334–336

Neuregulina-1 jako potencjalny lek w niewydolności serca – podstawy teoretyczne i stan badań klinicznych

98.19 kB | 23 kwietnia 2019