ARTYKUŁ

Paulina Topolska, Katarzyna Wiglusz, Igor Mucha

Oznaczanie czystości mesylanu imatynibu metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej
2018-07-11

DOI: 10.32383/farmpol/118770

Wyznaczenie czystości jest jedną z metod kontroli substancji leczniczej w przemyśle farmaceutycznym. Badanie to często wymaga użycia drogich materiałów referencyjnych i jest czasochłonne. Aby wyznaczyć czystość substancji, dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), jednej z metod analizy termicznej najczęściej wykorzystywanej w farmacji. W przeprowadzonych badaniach wyznaczono czystość sześciu próbek mesylanu imatynibu dostarczonych przez różne laboratoria. Pomiary wykonano metodą DSC zgodnie z normą ASTM E928-08. Rezultaty badań porównano z wynikami zawartymi w certyfikatach substancji. Dodatkowo określono wpływ szybkości ogrzewania oraz zmian masy próbek na wyznaczony poziom czystości mesylanu imatynibu.

Słowa kluczowe: Imatynib, DSC, czystość

Determination of the imatinib mesylate purity by differential scanning calorimetry
Determination of purity is one of the methods of controlling active ingredient in pharmaceutical industry. It often requires using expensive reference materials and is a time-consuming one. A good way for determining purity of the substance, may be the use of differential scanning calorimetry (DSC), the one of the thermal analysis methods, most commonly used in pharmacy. In these studies, the purity of six samples of imatinib mesylate, provided by various laboratories, was determined. The measurements were made by using the DSC method in accordance with ASTM E928-08 norm. The results of the study were compared with purity presented in the certificates of the substance. Additionally, an influence of both the heating rate and mass changes of samples on determined value of imatinib mesilate purity, was investigated.

Keywords: Imatinib, DSC, purity

© Farm Pol, 2018, 74(6): 325-333

Oznaczanie czystości mesylanu imatynibu metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej

615.99 kB | 23 kwietnia 2019