ARTYKUŁ

Anna Królak, Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak

Jak audyt wewnętrzny wpisuje się w teorię psychologii biznesu i ekonomii behawioralnej?
2018-07-10

DOI: 10.32383/farmpol/118763

Zarządzanie to ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których stosowanie ma zapewnić warunki prowadzące do osiągnięcia postawionych celów. Z pojęciem zarządzania wiąże się dziś nierozerwalnie pojęcie ekonomii behawioralnej oraz psychologii biznesu. W świetle ekonomii behawioralnej to emocje stanowią podstawę podejmowanych decyzji. Dla realizacji swych zadań audytor musi postępować w sposób niezależny i obiektywny. Na skuteczność podejmowanych przez niego decyzji może jednak wpłynąć szereg czynników. Podejmowane przez człowieka decyzje nie są wolne od błędów i kluczowym, zwłaszcza dla audytora wewnętrznego, wydaje się ich uświadomienie i zrozumienie.

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, psychologia zarządzania, ekonomia behawioralna, podejmowanie decyzji, impuls

How does the internal audit fit into the theory of business psychology and behavioral economics? · Management is the general scope of activities of processes and decisions the use of which is to ensure conditions leading to the achievement of set goals. Nowadays concept of management is inextricably linked to behavioral economics and business psychology. In the light of behavioral economics, emotions are the basis for making decisions. To implement his tasks, the auditor must act in an independent and objective manner. However, a number of factors can influence the effectiveness of decisions made by him. The decisions made by man are not free of errors and what seems crucial, especially to internal auditor, is their awareness and understanding.

Keywords: internal auditing, managerial psychology, behavioral economics, decision-making, nudge

© Farm Pol, 2018, 74 (7): 398–404

Jak audyt wewnętrzny wpisuje się w teorię psychologii biznesu i ekonomii behawioralnej?

142.86 kB | 13 września 2018