ARTYKUŁ

Andrzej Stańczak, Iwona Klucha, Beata Welk-Piela

Wpływ warunków przechowywania na stabilność mas żelatynowych przeznaczonych do wytwarzania kapsułek miękkich
2018-08-20

Celem pracy było zbadanie wpływu warunków przechowywania na stabilność mas żelatynowych przeznaczonych do wytwarzania kapsułek miękkich. Badaniom poddano cztery różne masy żelatynowe: podstawową, do żucia, podstawową z barwnikiem, do żucia z barwnikiem. Zmiany własności przygotowanych mas żelatynowych określano poprzez badanie zmian lepkości podczas ich przechowywania w komorach klimatycznych w czterech różnych warunkach temperatury i wilgotności w czasie 60 dni. Uzyskane wyniki potwierdziły wpływ temperatury i wilgotności powietrza, na stabilność mas żelatynowych oraz umożliwiły ustalenie warunków przechowywania, warunkujących zachowanie  ich optymalnych parametrów do produkcji kapsułek miękkich.

Słowa kluczowe: masa żelatynowa, lepkość, stabilność, warunki przechowywania

The influence of storage conditions on the stability of gelatin masses used for production of soft capsules The aim of the study was to examine the influence of storage conditions on the stability of gelatine masses intended for the production of soft capsules. Four different gelatine masses were tested: basic, chewing, basic with dye, chewing with dye. Changes in the properties of prepared gelatine masses were determined by measuring viscosity changes during storage in climatic chambers under four different temperature and humidity conditions during 60 days. Obtained results confirmed the influence of temperature and air humidity on the stability of gelatine masses. Moreover, optimal storage conditions in which they will keep optimal parameters for the production of soft capsules were established. The conducted research has made it possible to determine the climatic conditions and the initial time interval for storing them.

Keywords: soft capsules, stability, viscosity, storage

© Farm Pol, 2018, 74(8): 453-459

Wpływ warunków przechowywania na stabilność mas żelatynowych przeznaczonych do wytwarzania kapsułek miękkich

311.69 kB | 18 września 2018