ARTYKUŁ

Małgorzata Palej, Krystian Ryś

Prawne aspekty prowadzenia apteki internetowej jako elementu rynku e-health
2018-08-20

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych jest elementem rozwojowym rynku farmaceutycznego, a sprzedaż internetowa stanowi interesujący kanał dystrybucji produktów leczniczych. Termin „apteka internetowa” nie posiada swojej definicji legalnej w polskim prawie. Jest on jednak powszechnie stosowany dla określenia aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, które za pomocą Internetu prowadzą działalność polegającą na sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych. Możliwość ta dotyczy wyłącznie leków dostępnych bez recepty. Kluczowe znaczenie dla prezentowanej problematyki ma pojęcie sprzedaży wysyłkowej. Prowadzenie działalności z zakresu sprzedaży produktów leczniczych, również na odległość, podlega szczegółowej regulacji prawnej. Ponadto, internetowa sprzedaż leków mieści się w zakresie rynku e-health.

Słowa kluczowe: apteka internetowa, produkt leczniczy, sprzedaż wysyłkowa, e-zdrowie

Legal aspects of conducting an on-line pharmacy as the part of the e-health market

The use of modern information technologies is a development element of the pharmaceutical market and online sale is an interesting distribution channel of medicinal products. The term “online pharmacy” doesn’t have its legal definition in the Polish law. However, it is commonly used to describe pharmacies and limited service pharmacies open for general use, that through the Internet conduct activity consisting in mail-order sale of medicinal products. This possibility applies only to medicines available without a prescription. Key importance for the presented issues has the notion of mail-order sale. Conducting activity dealing with the sale of medicinal products, also at a distance, is subject to detailed legal regulations. Moreover, online sale of medicines falls within the scope of e-health market.

Keywords: online pharmacy, medicinal product, mail-order sale, e-health.

© Farm Pol, 2018, 74 (8): 486–491

Prawne aspekty prowadzenia apteki internetowej jako elementu rynku e-health

81.52 kB | 18 września 2018