ARTYKUŁ

Ewa Sawicka, Martyna Wolniak, Agnieszka Piwowar

Mechanizmy oporności wielolekowej nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi
2018-08-20

Oporność na cytostatyki jest jedną z głównych przyczyn niepowodzeń terapii przeciwnowotworowej. Do czynników  warunkujących  powstawanie oporności wielolekowej (MDR) należy obecność błonowych białek transportowych, które pełniąc w komórkach funkcje enzymatyczne lub strukturalne,  aktywnie usuwają leki z komórek nowotworowych. W pracy przedstawiono najistotniejsze białka odpowiedzialne za występowanie zjawiska MDR w komórkach nowotworowych: glikoproteinę P(P-gp), białko oporności wielolekowej 1 (MRP1), białko oporności raka piersi (BCRP), transferazę-S-glutationową Pi (GST Pi), topoizomerazę II α (TopoIIα) oraz metalotioneinę (MT). Niepokojącym zjawiskiem jest często obserwowane niepowodzenie chemoterapii  u pacjentek z rakiem gruczołu sutkowego m.in. na skutek  wykształcenia przez ten nowotwór mechanizmów oporności wielolekowej. W związku z tym szczególną uwagę zwrócono na nadekspresję omawianych białek w nowotworze piersi.

Słowa kluczowe: oporność wielolekowa, komórki nowotworowe,  rak piersi, białka oporności wielolekowej

Mechanisms of cancer multidrug resistance with particular reference to breast cancer

Resistance to chemotherapy is one of the main causes of failure of anticancer therapy. Multidrug resistance (MDR) factors include the presence of membrane transport proteins that function enzymatically or structurally in cells, actively remove drugs from cancer cells. The paper presents the most important proteins responsible for the occurrence of MDR in cancer cells: P-glycoprotein (P-gp), multidrug resistance protein 1 (MRP1), breast cancer resistance protein (BCRP), S-glutathione-Pi transferase (GST Pi), topoisomerase II α (TopoIIα) and metallothionein (MT). The often observed failure of chemotherapy in patients with breast cancer results from the formation of multidrug resistance by this type of cancer. Therefore, particular attention was paid to overexpression of the discussed proteins in breast cancer.

Keywords: multidrug resistance, cancer cells, breast cancer, multidrug resistance proteins

© Farm Pol, 2018, 74 (8): 500–504

Mechanizmy oporności wielolekowej nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi

87.07 kB | 18 września 2018