ARTYKUŁ

Ewa Waluga, Katarzyna Komosińska-Vassev, Jacek Szczepański, Paweł Olczyk

Omentyna – nowy biomarker w medycynie? Część 1.
2018-09-20

Tkanka tłuszczowa to metabolicznie aktywny organ, zdolny do syntezowania związków biologicznie czynnych biorących udział w homeostazie organizmu. Do związków wydzielanych przez tkankę tłuszczową, należą m.in. adipokiny. Spośród licznych adipokin stosunkowo nowo opisaną jest omentyna. Ekspresję omentyny w ludzkiej tkance tłuszczowej odkryto w 2005 roku. Omentyna jest kodowana przez gen, który znajduje się w pobliżu locus jednego z genów mających związek w cukrzycą typu 2. Dlatego przypuszcza się, że omentyna może regulować wrażliwość tkanek na insulinę. Omentyna jest adipokiną, prawdopodobnie chroniącą ustrój przed rozwojem zaburzeń metabolicznych towarzyszących otyłości. Zmniejszone stężenie omentyny we krwi jest związane ze zwiększeniem ryzyka chorób metabolicznych (otyłości i cukrzycy), omentyna może być biomarkerem oceny tego ryzyka. 
Słowa kluczowe: omentyna, tkanka tłuszczowa, adipokiny, cukrzyca, insulinooporność
 
Omentin – a novel biomarker in medicine? (Part 1) 
Adipose tissue is a metabolically active organ capable of synthesising biologically active compounds involved in homeostasis of the organism. Compounds secreted by adipose tissue include, among others adipokines. Among many adipokines, a relatively newly described adipokine is omentin. The expression of omentin in human adipose tissue was discovered in 2005. Omentin is encoded by gene which lie near one of a gene locus potentially related to diabetes type 2. Therefore, omentin can regulate insulin sensitivity of tissues. Omentin is probably an adipokine which protects organism against the development of metabolic diseases ex. insulinresistance, associated with obesity. A reduced concentration of serum omentin is associated with an increased risk of metabolic diseases (obesity and diabetes), and can be a biomarker of assessment of such a risk.
Keywords: omentin, adipose tissue, adipokines, diabetes mellitus, insulin resistance
 
© Farm Pol, 2018, 74(9): 535–541

Omentyna – nowy biomarker w medycynie? Część 1.

136.22 kB | 7 października 2018