ARTYKUŁ

Alina Pyka-Pająk, Wioletta Parys, Małgorzata Dołowy

Zastosowanie metody spektrofotometrii i densytometrii do oceny widm naproksenu w zakresie UV-VIS
2018-11-30

DOI: 10.32383/farmpol/118633

Celem pracy było porównanie widm naproksenu uzyskanych metodą spektrodensytometryczną na różnych nośnikach chromatograficznych do wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HP-TLC) z widmem naproksenu otrzymanym metodą  spektrofotometryczną. Stwierdzono, że faza stacjonarna zastosowana w chromatografii cienkowarstwowej wpływa na długość pasma podstawowego i dodatkowych pasm absorpcji naproksenu, jak również ich intensywność, wyznaczonych metodą spektrodensytometryczną. Widma te posiadają pięć lub cztery pasma absorpcyjne. Widma naproksenu uzyskane metodą spektrofotometryczną posiadają pięć pasm absorpcyjnych. Porównywanie widm naproksenu na różnych nośnikach chromatograficznych uzyskanych metodą spektrodensytometryczną w połączeniu z analizą widmową uzyskaną metodą spektrofotometryczną rozszerza możliwości badań identyfikacyjnych naproksenu.

Słowa kluczowe: naproksen, HP-TLC, spektrodensytometria, spektrofotometria, identyfikacja

Application of spectrophotometry and densitometry to spectra evaluation of naproxen in UV-VIS range

The aim of this work was to compare naproxen spectra obtained by spectrodensitometric method on different chromatographic sorbents to high performance thin-layer chromatography with naproxen spectra obtained using spectrophotometric method. It was stated that stationary phase applied in thin-layer chromatography affects length of the basic band as well as additional naproxen absorption bands and their intensity determined by spectrodensitometric method. These spectra have five or four absorption bands.The spectra obtained using spectrophotometric method have five absorption bands. Comparison of absorption spectra on various chromatographic sorbents obtained by spectrodensitometric method with spectrophotometric analysis extends the possibility of identification test of naproxen.

Keywords: naproxen, HP-TLC, spectrodensitometry, spectrophotometry, identification

© Farm Pol, 2018, 74 (11): 636–640

Zastosowanie metody spektrofotometrii i densytometrii do oceny widm naproksenu w zakresie UV-VIS

218.15 kB | 4 grudnia 2018