ARTYKUŁ

Anna Gawędzka, Małgorzata Knapik-Czajka, Jagoda Drąg

Statyny a aktywność fizyczna człowieka
2018-11-30

DOI: 10.32383/farmpol/118635

Systematyczna aktywność fizyczna jest podstawą prewencji chorób sercowo-naczyniowych (CVD) i bezpośrednio zmniejsza śmiertelność z powodu CVD. Jest również zalecana jako stały element stylu życia osób zdrowych, który redukuje śmiertelność i ryzyko zawału. Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, European Society of Cardiology) z 2016 w celu prewencji CVD zalecane jest wykonywanie tlenowego wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności, obejmującego między innymi codzienną aktywność, taką jak nasilone prace w gospodarstwie domowym, oraz ćwiczenia na przykład jazda na rowerze czy spacerowanie szybkim krokiem. Uprawianie regularnej aktywności fizycznej jest również popularne wśród pacjentów z dyslipidemią, którzy stosują statyny w celu redukcji poziomu cholesterolu frakcji LDL. Niektóre badania wskazują, że aktywność fizyczna może nasilać niepożądany wpływ statyn na mięśnie szkieletowe. Natomiast wyniki innych badań dowodzą, że statyny nie wpływają istotnie na funkcjonowanie mięśni szkieletowych oraz parametry wydolności fizycznej. Podsumowując w świetle współczesnych badań brak jest jednoznacznych wyników wskazujących na negatywny wpływ stosowania statyn na aktywność fizyczną człowieka.

Słowa kluczowe: statyny, aktywność fizyczna, choroby sercowo-naczyniowe

Statins and physical activity in human

Systematic physical activity is the basis for the prevention of cardiovascular disease (CVD) and directly reduces mortality due to CVD. It is also recommended as a permanent element of healthy people’s lifestyle, which reduces mortality and risk of myocardial infraction. According to the guidelines of the 2016 European Society of Cardiology (ESC), moderate intensity aerobic exercises, including daily activities, such as intensive household work, and exercises such as cycling or brisk walking, are recommended for the prevention of CVD. Regular physical activity is also popular among patients with dyslipidemia using statins to reduce LDL cholesterol. Some studies indicate that physical activity may intensify the skeletal muscle side effects of statin. However, in other studies, it was found that statins do not significantly affect the functioning of skeletal muscles and physical performance parameters. Presently, there are no clear evidence indicating the negative effect of statins therapy on human physical activity.

Keywords: statins, physical activity, cardiovascular diseases

© Farm Pol, 2018, 74(11): 645-650

Statyny a aktywność fizyczna człowieka

80.21 kB | 4 grudnia 2018