ARTYKUŁ

Olga Fedorowicz, Marta Tusińska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska

Rola farmaceuty w procesie koncyliacji lekowej
2018-11-30

DOI: 10.32383/farmpol/118636

Koncyliacja lekowa stanowi ważną strategię redukcji powszechnie występujących a zarazem potencjalnie szkodliwych błędów lekowych. Polega ona na uzyskaniu pełnej listy leków przyjmowanych przez pacjenta, która powinna być dostarczana personelowi medycznemu na wszystkich etapach przekazywania opieki nad chorym. Celem  pracy było wykazanie roli farmaceuty w procesie koncyliacji lekowej  oraz potrzeby jej prowadzenia.

Materiał badawczy zebrano przeprowadzając wywiad ankietowy, dotyczący stosowanej farmakoterapii przed hospitalizacją, wśród pacjentów przyjętych do leczenia w dwóch oddziałach jednego z dolnośląskich szpitali.  Dane pochodzące z wywiadu ankietowego porównano z informacjami zawartymi w uzyskanych równolegle wywiadach lekarskich w zakresie przyjmowanych przez chorego leków w celu wykrycia rozbieżności lekowych. Badanie pozwoliło na wykazanie rozbieżności w informacjach dotyczących farmakoterapii pacjentów, które były istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa leczenia. Uzyskane wyniki sugerują potrzebę edukacji pacjentów ze względu na małą świadomość chorych odnoszącą się do ich leczenia farmakologicznego. Metodą poprawy bezpieczeństwa leczenia mogłaby stać się procedura koncyliacji lekowej przeprowadzana przez farmaceutę.

Słowa kluczowe: koncyliacja lekowa, farmaceuta, rozbieżności lekowe, szpital, wywiad lekarski

The role of a pharmacist in the medication reconciliation process ·
Medicament conciliation is a crucial strategy in reducing common and potentially harmful drug administration errors. This process is aimed at creating a complete list of drugs taken by a patient, which should be provided to medical staff at all stages of conveying the patient care. The goal of this paper was to show the need for implementing the medicament conciliation process and the role played there by a pharmacist. Data was collected from patients admitted to two wards in one of Lower Silesian hospitals, by means of the questionnaire interview on pre-hospitalization pharmacotherapy. To identify drug discrepancies, this data was compared with information obtained in simultaneously conducted medical interview. The trial exposed discrepancies in information on patient’s pharmacotherapy, critical to therapy safety. Collected data indicate the need for patient education on their pharmacotherapy because of their low comprehension of the subject. Medicament conciliation by a pharmacist could be a way to improve the therapy safety.

Keywords: medication reconciliation, pharmacist, medication discrepancies, hospital, medical history

© Farm Pol, 2018, 74(11): 655-662

 

Rola farmaceuty w procesie koncyliacji lekowej

401.81 kB | 4 grudnia 2018