ARTYKUŁ

Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Zuzanna Ungeheuer, Marta Tusińska, Olga Fedorowicz

Koncyliacja – nowy element nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
2018-11-30

DOI: 10.32383/farmpol/118637

Proces koncyliacji lekowej polega na uzyskaniu kompletnej listy leków przyjmowanych przez chorego oraz na wdrożeniu jej w przebieg leczenia na wszystkich etapach opieki nad pacjentem hospitalizowanym. Niekompletne informacje dotyczące farmakoterapii są powodem błędów lekowych oraz zdarzeń takich jak przerwanie leczenia czy nieodpowiednie leczenie. Analiza wyników uzyskanych w badaniach pokazuje, że około 27% popełnianych w szpitalu błędów lekowych jest skutkiem otrzymania niekompletnych lub niepoprawnych danych o pacjencie i przyjmowanych przez niego lekach. Zasadniczym problemem jest niewskazanie przez pacjenta leku, stosowanego przez niego systematycznie. Bezpieczeństwo pacjenta zależy, zatem zarówno od uzyskanych od niego informacji dotyczących aktualnej terapii, jak i sposobu jej pozyskiwania przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Słowa kluczowe: koncyliacja lekowa, farmaceuta, rozbieżności lekowe, szpital, wywiad lekarski

Conciliation – a new element of pharmacovigilance
Process of conciliation of medication consists of eliciting the complete list of drugs taken by a patient and implementing it in the course of the new therapy during patient’s hospitalization. An incomplete information on pharmacotherapy leads to medication errors and events such as discontinuation of therapy or inadequate treatment. Analysis of results obtained in various scientific projects reveals that about 27% of errors commited in hospital are an effect of receiving incomplete or incorrect data about patients and their therapy. Not indicating the medicine applied systematically by patient is an essential problem. Therefore patient’s safety depends equally either on information about current therapy received from him and a method of eliciting this information by properly qualified staff of hospital.

Keywords: medication reconciliation, pharmacist, medication discrepancies, hospital, medical history.

© Farm Pol, 2018, 74(11): 663-670

Koncyliacja – nowy element nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

103.01 kB | 4 grudnia 2018