ARTYKUŁ

Agata Antosik, Joanna Szafraniec, Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz

Substancje lecznicze w postaci amorficznej
2018-11-30

DOI: 10.32383/farmpol/118638

Ponad 45% zarejestrowanych substancji leczniczych oraz 75% w fazie rozwoju określanych jest jako praktycznie nierozpuszczalne. W odniesieniu do projektowania doustnych postaci leku znaczenie ma poprawa rozpuszczalności oraz biodostępności. Dostępność farmaceutyczna może ulec poprawie poprzez redukcję rozmiarów cząstek, uzyskiwanie odmian polimorficznych, sporządzanie stałych rozproszeń. Formułowanie układów substancja lecznicza-nośnik, otrzymywanie  amorficznej substancji leczniczej stanowi interesującą tematykę badawczą. Uporządkowanie krótkiego zasięgu, duża ruchliwość molekularna, nadmiar energii swobodnej to cechy charakterystyczne amorficznych substancji leczniczych warunkujące poprawę rozpuszczalności. Metody sporządzania stałych rozproszeń to stapianie, mechaniczne przerwanie sieci krystalicznej, odparowanie rozpuszczalnika, zastosowanie CO2 w stanie nadkrytycznym. W ostatnich latach obserwuje się zainteresowanie układami ko-amorficznymi, w skład których oprócz substancji leczniczej wchodzi także nośnik o małej masie cząsteczkowej lub inna substancja lecznicza. Trudnością w formułowaniu układów zawierających amorficzną substancję leczniczą jest ograniczona stabilność, możliwość spontanicznej krystalizacji pod wpływem temperatury, ciśnienia, wilgoci. Jednakże te samorzutnie zachodzące procesy nie powodują zahamowania prac nad komercjalizacją preparatów zawierających amorficzne substancje lecznicze.

Słowa kluczowe: amorfizacja, stałe rozproszenia, sporządzanie stałych rozproszeń, stabilność formy amorficznej

Amorphous drug substances
Over 45% of registered drug substances and 75% being in development are described as practically insoluble. With regard to the to design of oral dosage forms, solubility and bioavailability improvement are issues. It can be achieved by particle size reduction, polymorph transition, preparation of solid dispersions. The formation of binary systems and amorphization are an interesting research topic. Short-range molecular order, high molecular mobility, excess free energy are characteristic features of amorphous drug substances that provide solubility improvement. The methods of solid dispersion preparation include melting, mechanical disruption of crystal lattice, solvent evaporation and supercritical CO2 technology. In recent years, also co-amorphous systems have attracted particular attention. They contains a low molecular weight carrier or other drug substance. Although limited stability of disordered systems and possibility of spontaneous crystallization upon storage (effect of temperature, pressure, humidity) stay as limitation they do not inhibit work on the commercialization of amorphous drug products.

Keywords: amorphization, solid dispersions, obtaining solid disprsions, amorphous stability.

© Farm Pol, 2018, 74(11): 671-678

Substancje lecznicze w postaci amorficznej

305.02 kB | 4 grudnia 2018