ARTYKUŁ

Magdalena Szczukocka, Maksymilian Pulkowski, Mateusz Słaby, Artur Beberok, Dorota Wrześniok

Leki o przedłużonym uwalnianiu w ocenie świadomości pacjentów
2018-12-31

DOI: 10.32383/farmpol/118614

Preparaty o przedłużonym uwalnianiu są coraz częściej stosowaną formą leku dostępną w aptekach i używaną przez pacjentów. Niewłaściwe ich stosowanie może wywoływać wiele niebezpiecznych konsekwencji dla zdrowia chorego. Celem pracy jest ocena aktualnego poziomu wiedzy Polaków na temat preparatów o przedłużonym uwalnianiu oraz kwestii związanych z ich stosowaniem. W badaniu 87% respondentów zdeklarowało, że rozumie pojęcie preparatów o przedłużonym uwalnianiu, jednakże 50,4% z nich wskazało błędną odpowiedź w pytaniu o siłę działania tych preparatów. Dodatkowo 33% pacjentów uważa, że leki te mogą być dzielone podczas farmakoterapii. Bardzo wielu pacjentów nie zna też charakterystycznych skrótów umieszczanych na opakowaniach tych leków, które ułatwiają ich identyfikację. Przeprowadzone badanie wykazało, że ankietowani nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu stosowania preparatów o przedłużonym uwalnianiu. Konieczne jest więc dalsze edukowanie pacjentów w tym temacie, co mogłoby być realizowane przez wdrożenie Opieki Farmaceutycznej.

Słowa kluczowe: preparaty o przedłużonym uwalnianiu, farmakoterapia, Opieka Farmaceutyczna

Sustained released drugs in the assessment of patients’ awareness 

Sustained release (SR) preparations are an increasingly common form of medicines available in pharmacies and used by people. Inappropriate usage of drugs may cause many dangerous consequences for the health of patients. The aim of study is to assess the knowledge of Polish citizens about SR preparations and issues related to their use. In this survey, 87% of the respondents declared that understand the concept of SR preparations. Unfortunately 50,4% of them indicated an incorrect answer in the question about the power of these preparations. Additionally 33% of people pointed out that SR preparations can be divided during of treatment. Many patients don’t know the characteristic abbreviations placed on package of the drug, which helping their identification. The study showed that the respondents don’t have sufficient knowledge related to using sustained-release drugs. Therefore the further education is necessary, which could be improvement by introducing the Pharmaceutical Care.

Keywords: sustained- release drugs, pharmacotherapy, Pharmaceutical Care.

© Farm Pol, 2018, 74(12): 687–692

 

Leki o przedłużonym uwalnianiu w ocenie świadomości pacjentów

683.06 kB | 3 stycznia 2019