ARTYKUŁ

Krzysztof Czurak, Mateusz Czajkowski, Marcin Matuszewski

Mężczyźni z objawami z dolnych dróg moczowych (LUTS) – praktyczne aspekty nowoczesnej farmakoterapii
2019-01-31

DOI: 10.32383/farmpol/116305

Leczenie mężczyzn z objawami z dolnych dróg moczowych (LUTS; lower urinary tract symptoms) od wielu lat stanowi wyzwanie dla urologa. Podobne dolegliwości mogą być następstwem kilkunastu jednostek chorobowych, które w dodatku często ze sobą współwystępują. Jakość życia pacjentów zależy od trafnie postawionej diagnozy i wyboru właściwej terapii. Metodą leczenia preferowaną przez chorych i ich lekarzy jest farmakoterapia. We współczesnej farmakoterapii, poza stosowanymi od lat antagonistami receptora adrenergicznego alfa-1 i inhibitorami 5-alfa-reduktazy, wykorzystuje się także leki z grupy antagonistów receptora muskarynowego, agonistów receptora beta 3, inhibitorów fosfodiesterazy 5 oraz analogi wazopresyny. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka powyższych grup leków oraz przedstawienie praktycznych aspektów leczenia farmakologicznego mężczyzn z objawami LUTS.

Słowa kluczowe: LUTS, farmakoterapia, rozrost łagodny gruczołu krokowego (BPH), pęcherz nadreaktywny (OAB).

Men with symptoms from the lower urinary tract (LUTS) – practical aspects of modern pharmacotherapy 

Treatment of men with lower urinary tract sympoms has been a challenge for urologists for many years. Similar symptoms may be a consequence of a dozen diseases, which in addition often coexist with each other. The quality of life depends on appropriate diagnosis and the choice of appropriate therapy. The preferred treatment method for patients and their doctors is pharmacotherapy. In modern pharmacotherapy, in addition to alpha-1 adrenoceptor antagonists and 5-alpha-reductase inhibitors that have been in use for many years, we use also muscarinic receptor antagonist, beta-3 receptor agonists, phosphodiesterase 5 inhibitors and vasopressin analogs. The purpose of this study is to characterize the above groups of drugs and present practical aspects of pharmacological treament of men wih LUTS.

Keywords: lower urinary tract symptoms, drug therapy, prostatic hyperplasia, overactive bladder.

© Farm Pol, 2019, 75 (1): 44–50

Mężczyźni z objawami z dolnych dróg moczowych (LUTS) – praktyczne aspekty nowoczesnej farmakoterapii

217.64 kB | 12 lutego 2019