ARTYKUŁ

Anna Królak, Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak

Tworzenie systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia w oparciu o ekonomię behawioralną
2019-02-28

Twórcy polityk na całym świecie sięgają po nowe narzędzie polityki publicznej – łagodną sugestię (ang. nudge), która jest niekosztowna, a zarazem skuteczna i wysoko akceptowana przez społeczeństwo. W artykule dokonano prezentacji wybranych interwencji z dziedziny ekonomii behawioralnej, zmieniających ludzkie postawy wobec kwestii zdrowotnych (szczepienia przeciw grypie  sezonowej, badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych). Wskazano przyczyny, dla których ludzie podejmują błędne decyzje zdrowotne oraz podano propozycje działań, mogących te wybory korygować. Zwrócono uwagę także na ograniczenia i zagrożenia płynące z nierozsądnego wykorzystania dorobku ekonomii behawioralnej.
Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, ekonomika i organizacja ochrony zdrowia, szczepienia ochronne, badania masowe przesiewowe, profilaktyka chorób nowotworowych.
 
Using behavioral economics to create health care system solutions
Policy makers around the world are turning to a new public policy tool – nudge, which is inexpensive and yet effective and highly accepted by society. The article presents selected interventions in the field of behavioral economics, changing human attitudes towards health issues (seasonal influenza vaccination, cancer screening). Reasons, why people make bad decisions and suggestions for actions that could correct them are given. Attention was also drawn to the limitations and threats associated with unreasonable use of behavioral economics tools.
Keywords: behavioral economics, health care economics and organizations, vaccination, mass screening, cancer prevention.
 
© Farm Pol, 2019, 75(2): 61–68

Tworzenie systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia w oparciu o ekonomię behawioralną

109.63 kB | 25 marca 2019